Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku

 Uchwała Nr VI/35/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 28 marca 2007 roku
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 70 b  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm. ).Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
 
§ 1
 
Upoważnia się Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania w imieniu Wójta Gminy Przykona indywidualnych spraw z zakresu przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia dla pracodawców,  którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 
§ 2
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 28 marca 2007 roku
 
 
Zgodnie z art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek organizacyjnych i innych podmiotów w tym organizacji pozarządowych.
W myśl art. 70 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli zostaną spełnione warunki o których stanowi pkt 1 i 2 cytowanego artykułu.
 Z kolei zgodnie z art. 70 b ust. 6 powyższej ustawy dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta ) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.
Odnosząc się do powyższego Rada Gminy Przykona korzystając z uprawnienia przewidzianego w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym postanawia upoważnić Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie do załatwiania
 w imieniu Wójta Gminy Przykona indywidualnych spraw z zakresu przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o prace w celu przygotowania zawodowego.