Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr VI/34/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 r.

UCHWAŁA Nr VI/34/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 28 marca 2007 r.
 
 
        w sprawie:   Regulaminu  Konkursu  pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja  w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
 
                       Na podstawie art.6 art.18 ust.1 i art 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z poźn. zm./ Rada Gminy Przykona uchwala Regulamin Konkursu pn. Najpiękniejsza  Zagroda  i Posesja  w  zakresie  ekologii i ochrony środowiska.
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
                                                                   §1
      Regulamin określa :
 
     1.  Cel konkursu
     2.  Zasady i organizację konkursu
     3.  Skład komisji konkursowej
     4.  Tryb przyznawania nagród
 
                                            Rozdział II.  Cel  Konkursu
 
§2
 
Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego a także :
 
1.  Propagowanie działań proekologicznych zmierzających do poprawy estetyki zagród i posesji,
2.  Zachęcanie do kontynuacji działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska.    
     W swoich ogólnych założeniach konkurs jest zachętą dla mieszkańców Gminy do  dbania o estetykę najbliższego otoczenia ,co w efekcie ma czynić wieś piękną  i uporządkowaną.
 
 
 
 
                                                 Rozdział III. Organizacja konkursu
 
§ 3
 
      Konkurs obejmuje następujące kategorie :
      -    kategoria posesja
      -    kategoria zagroda
 
                                                 Rozdział IV. Organizatorzy konkursu
 
§4
 
  1. Organizatorem konkursu jest Rada Gminy Przykona
        2. Konkurs ogłasza się  na 2007 rok.
  3. Doradztwo specjalistyczne prowadzić będzie specjalista   Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
4. Obsługę techniczną konkursu  zapewnia Urząd Gminy Przykona .
 
                       Rozdział V. Zasady uczestnictwa w konkursie
 
§ 5
 
   1.W konkursie mogą brać udział właściciele zagród i posesji z terenu Gminy Przykona.
   2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w terminie  do  15 maja  2007r.     
   3.Zgłoszenie można składać u sołtysa oraz indywidualnie w punkcie informacji Urzędu Gminy Przykona.
   4.W konkursie nie mogą brać udziału laureaci z ubiegłych trzech lat, oraz członkowie komisji konkursowej.
 
                                          Rozdział. VI Terminarz  konkursu
 
§ 6
        1.Konkurs przebiegać będzie jednoetapowo.
        2.W terminie do 31 lipca 2007 r.  Komisja Konkursowa dokona lustracji i oceny zgłoszonych zagród i posesji, metodą punktową wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
       3. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 31 sierpnia  2007roku.
 
 
 
Rozdział VII. Skład Komisji Konkursowej
                                                                     § 7
 
        1.  Jerzy Rosiak          -    Przewodniczący   Komisji
        2.  Maciej Bednarek    -    Członek
        3.  Marek Bober         -    Członek
        4.  Jan Stasiak            -    Członek
       
         
                                                Rozdział VIII.  Nagrody
     
        § 8
 
   1. Na nagrody i wyróżnienia przeznacza się kwotę w  wysokości  6. 000, 00  złotych
   2. Nagrodzonych zostanie pięciu uczestników w kategorii zagroda i pięciu uczestników   w  kategorii posesja, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.
   3. Przewiduje się także wyróżnienia dla  uczestników konkursu w obydwu kategoriach.
       Nagrody i wyróżnienia  przyznane zostaną w formie pieniężnej .
       Wielkość poszczególnych nagród i wyróżnień określi Komisja Konkursowa po sporządzeniu zbiorczych wyników konkursu.
   
                                            Rozdział IX. Postanowienia  końcowe
 
                                                                § 9
 
   1. Regulamin dotyczy Konkursu organizowanego w 2007 roku
   2. Uczestnictwo  w konkursie jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na publikacje imienia, nazwiska i miejsca  zamieszkania  na  liście  laureatów, która ukaże się w prasie i na tablicy informacyjnej Urzędu .
                                                                     § 10
 
        Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
        § 11
        Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia.                                                          
                                                                                     
 
                                                              
U Z A S A D N I E N I E
Do Uchwały Nr VI/34/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 28 marca 2007 r.
 
 
w sprawie:  Regulaminu Konkursu pn: Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w  zakresie ekologii   i ochrony środowiska.
 
 
          Na   podstawie  art.18 ust. 1 i art. 21 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy  Przykona jest właściwa  we wszystkich  sprawach pozostających w zakresie działania  gminy.
          Realizując ustawowe kompetencje Rada Gminy Przykona może podjąć uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pn: ’’ Najpiękniejsza Zagroda i Posesja’’, który  jest  zachętą  do  dbania  przez  mieszkańców o otoczenie  wokół  swoich gospodarstw i posesji.
          Podjęcie  uchwały  oraz  wdrażanie  takiego  przedsięwzięcia  wśród mieszkańców  gminy  jest  zasadne, gdyż  zagrody  i  posesje  stają  się  coraz  piękniejsze, a także przy  ich zagospodarowywaniu  mieszkańcy uwzględniają wiele prośrodowiskowych aspektów.
 
 
 
Załącznik Nr 1
 
 
K O N K U R S
 Najpiękniejsza Zagroda i Posesja
/ formularz zgłoszenia /
 
 
 
 
   ..................................................................................................................................                                                     
                                                   / Imię i Nazwisko /
 
 
    ........................................................................................................................................................
                                                 / Adres zamieszkania, nr telefonu /
 
 
    ........................................................................................................................................................
                                            / Przedmiot zgłoszenia - Zagroda- Posesja/
 
 
 
 
 
 
 
   ...................................................................
    /   podpis właściciela zagrody, posesji /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Przykona, dnia ..........................................
 
 
 
 
Załącznik nr 2
 
 
Ocena Zagrody i  Posesji biorącej udział w Konkursie pn.: Najpiękniejsza Zagroda i Posesja, w zakresie ekologii i ochrony środowiska w 2007 roku.
 
 
I .
          -    za posiadanie pojemników na odpady
                                                                                                  -  od 1 do   - 10 pkt
 
II.
          -    ogólny ład i porządek w posesji / zagrodzie                          
                                                                                                 -  od 1 do    -  20 pkt
 
III.
          -    wyposażenie posesji, zagrody w elementy małej architektury / altany,   
               pergole, ogródki skalne , ławki itp. /                                                   
                                                                                                -   od 1 do    -  20 pkt
IV.
          -    nasadzenie i utrzymanie drzew i krzewów  ozdobnych
                                                                                                
                                                                                                 -  od 1 do    -  20 pkt
V.
           -    utrzymanie trawników i kwietników                                       
                                                                                                 - od 1 do   -   15 pkt
 
VI.
           -    elewacja budynków , stan i wygląd ogrodzeń                         
                                                                                                 - od 1 do   -   10 pkt 
 
 
VII   
            -    inne elementy zagospodarowania posesji / zagrody
                                                                                                 - od 1 do     -   5 pkt
 
 
 
 Uwaga : Suma punktów możliwych do uzyskania w kwalifikacji posesja, zagroda wynosi   
                100.