Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR VI/33/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 marca 2007 r.

UCHWAŁA NR VI/33/07
RADY GMINY PRZYKONA
 z dnia 28 marca 2007 r.
 
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Olszówka
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 ust. 1 - 3 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.
 
§ 1
 
Wyraża zgodę na nabycie prawa własności działek położonych w miejscowości i  obrębie geodezyjnym Olszówka gm. Przykona, o łącznej pow. 0,2486 ha, które zostały zajęte na poszerzenie drogi w miejscowości Olszówka, tj.:
-    działka nr 64/7 o pow. 0,0530 ha,
-    działka nr 88/1 o pow. 0,0411 ha,
-    działka nr 89/1 o pow. 0,0395 ha,
-    działka nr 91/1 o pow. 0,0197 ha,
-    działka nr 93/1 o pow. 0,0173 ha,
-    działka nr 95/1 o pow. 0,0201 ha,
-    działka nr 98/6 o pow. 0,0374 ha,
-    działka nr 58/1 o pow. 0,0176 ha,
-    działka nr 63/7 o pow. 0,0029 ha.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                            
 
UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr VI/33/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 28 marca 2007 r.
 
 
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Olszówka
 
 
              Wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały nieruchomości gruntowe stanowią własność osób prywatnych i zostały zajęte na poszerzenie drogi w miejscowości Olszówka celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty.
W związku z publicznym charakterem  inwestycji zachodzi konieczność nabycia gruntów przez Gminę, celem uregulowania stanu prawnego i włączenia ich do gminnego zasobu nieruchomości.