Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007r

 
Uchwała Nr  V/27/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 lutego 2007r
 
 
 w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych Gminy Przykona  na  2007  rok.
 
 
Na podstawie art.  18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  /Dz. U.  z  2001r Nr 142 poz. 1591  tekst jednolity ze zm./ oraz  art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U.  z  2002r  Nr 147 poz. 1231  ze zm./ Rada Gminy  Przykona uchwala, co następuje :
 
 
 § 1
 
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy  Przykona  na 2007r  w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Wykonanie  uchwały powierza się  Wójtowi Gminy .
 
 
 
                                                                             § 3
 
Uchwała wchodzi  w życie z dniem  podjęcia