Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Przykona.

Uchwała Nr V/24/07
 Rady Gminy Przykona
z dnia 20 lutego 2007 r

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie  gminy  Przykona.
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006  r. Nr 123, poz. 858) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości :
1,98 zł  + 0,14 zł (7% VAT ) = 2,12 zł 
 
§ 2
 
Taryfa określona  w § 1 ma zastosowanie do odbioru ścieków dokonywanych
w okresie od 1 kwietnia 2007r. do 31 marca 2008 r.
 
§ 3
Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 4
 
Zatwierdzona taryfa podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
                                                             
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
Do Uchwały Nr V / 24/07
Rady Gminy Przykona
z dnia  20 lutego 2007 r

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Przykona.

     W związku z tym , że w Gminie Przykona nie funkcjonuje zakład komunalny zadania przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego  wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Dz 2006 r. Nr 123,poz. 858 )  realizuje Urząd Gminy, który zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków dopływających na oczyszczalnie ścieków kolektorem sanitarnym oraz ścieków dowożonych, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług i wymogi ochrony środowiska.
      W dniu 2 stycznia 2007 r.  Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Przykonie złożył  wniosek  taryfowy na okres od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Do wniosku  o zatwierdzenie taryfy dołączono szczegółową kalkulację cen i stawek opłat.
Koszty związane ze świadczeniem usług z zakresu zbiorowego  odprowadzania ścieków uwzględnione w kalkulacji, poniesione w ostatnim   roku obrachunkowym są zgodne z ewidencja księgową. Ceny określone przez Referat Rozwoju Gospodarczego są skalkulowane na podstawie planowanych przychodów na rok obowiązywania taryfy tj: od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r.
     Na podstawie przedłożonego wniosku Wójt Gminy Przykona po sprawdzeniu taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków ustalił, że Referat Rozwoju Gospodarczego opracował taryfy zgodnie z przepisami w/w ustawy oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.