Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku

 Uchwała  Nr V/23/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 lutego  2007 roku
 
  
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
 
 
         Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz  art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r  Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006 r Nr 129 poz.902 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Wprowadza się zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok : W II . 2. Wydatki majątkowe ogółem  z tego na: pkt. c) otrzymuje  brzmienie:  "Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów" 145.000 zł, dodaje się : pkt. d) "Budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny  Psary - Turek  (dokumentacja )     50.000 . Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/07 Rady Gminy Przykona z dnia  20 lutego 2007 roku
 
Zestawienie  przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 2007 rok
 
Lp.
Wyszczególnienie
        kwota w złotych
I.
Przychody  ogółem :
2.600.000 ,-
 
z  tego:
 
1.
Wpływy z różnych opłat
2.600.000,-
 
(wpływy za składowanie odpadów 50% wymienionej opłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej )
 
II.
Wydatki ogółem :
2.600.000,-
 
w tym:
 
1.
Wydatki bieżące ogółem:
2.300.000 ,-
 
z tego:
 
 
a) przelewy  redystrybucyjne
2.300.000,-
2.
Wydatki majątkowe  ogółem :
300.000,-
 
z tego :
 
 
a) sieć wodociągowa w m. Przykona b) kanalizacja sanitarna w m. Przykona   c) kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów     d) budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny      Psary- Turek  (dokumentacja )                                                                            
35.000,- 70.000,-
145.000,- 50.000,-
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/23/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 lutego 2007 roku
         
 
    W Zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki  na 2007 rok Wodnej wprowadza się zmiany. W związku ze zmianą koncepcji dotyczącą zagospodarowania ścieków polegającą na ich oczyszczaniu w oczyszczalni w m. Turek rezygnuje się z modernizacji oczyszczalni Lemna. Środki zaplanowane na modernizację oczyszczalni przeznacza się na zadanie  budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny Psary- Turek  (dokumentacja) 50.000 oraz zwiększa się środki na zadanie kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów 145.000 zł.