Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku

 Uchwała   Nr  V/21/07 
Rady Gminy Przykona
z dnia  20 lutego 2007 roku
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
 
 
 
                           Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1591, ze zm. )  oraz  art.167  ust.2 pkt.5, art.175  ustawy z dnia  30 czerwca  2005 r  o finansach publicznych  ( Dz. U.  Nr 249  poz. 2104 ze zm.)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :
 
§ 1
Rada Gminy Przykona udziela w roku budżetowym 2007 pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
 
§ 2  
Jednostką realizującą zadanie będzie Gmina Miejska Konin a Gmina Przykona  przekaże na realizację wyżej wymienionego zadania kwotę  500 zł .
 
§ 3  
Środki finansowe na realizację zadania ustalone zostały w uchwale budżetowej .
 
§ 4
Upoważnia się Wójta  Gminy Przykona do zawarcia z  Prezydentem Miasta Konina  umowy w sprawie przekazania pomocy finansowej określonej w § 2.
 
 
§ 5
 
Zobowiązanie wynikające z zawartej  umowy zostanie pokryte z dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych .
 
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy .
 
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/21/07 Rady Gminy Przykona
z dnia   20 lutego 2007 roku
 
 
            Przyznanie pomocy finansowej przez Gminę Przykona na rzecz Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień jest celowe. Jednostka ta finansowana była wyłącznie z budżetu Miasta Konina, choć korzystali z jej usług mieszkańcy całego regionu konińskiego. Kłopoty finansowe nie ominęły również tej placówki a  jej  podstawowym problemem jest niewypłacalność większości osób dowiezionych do Izby. Biorąc powyższe pod uwagę Prezydent Miasta Konina corocznie proponuje zawarcie umowy o udzieleniu pomocy finansowej z z przeznaczeniem na utrzymanie Izby Wytrzeźwień.