Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała  Nr V/20/07
Rady Gminy Przykona
z dnia  20 lutego  2007 roku   
 
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d i 10   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz  art. 165, art. 166,  art. 168 ust. 2 pkt. 5 i 6, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt.1, art. 195 ust.2  ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz.2104,  ze zm.), Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:
 
§ 1.

1. Ustala  się dochody budżetu na 2007 rok w  wysokości  16.598.561 zł, zgodnie  z załącznikiem
Nr 1.
 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
   a) dotacje celowe na realizację zadań  z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych  ustawami w  wysokości  1.478.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
 
§ 2
 
  1. Ustala się wydatki budżetu na 2007 rok w  wysokości  18.600.601 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
   2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
       1) wydatki bieżące w wysokości  14.707.942 zł,
           w tym na:
a) dotacje   557.000 zł,
 w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 352.000 zł,
- dla podmiotów nie zaliczanych  do sektora finansów publicznych 174.500 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 8
- celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30.000 zł.
- celowe na pomoc finansową udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500 zł,  
b) wydatki na obsługę długu  42.440  zł, 
2) wydatki majątkowe w 2007 r w wysokości   3.892.659 zł. zgodnie z załącznikiem  Nr  4 
3) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
 wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem
Nr 5  
4) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.478.950zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 3
 
1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w  wysokości  43.000 zł.
2.Ustala się  wydatki na realizację Gminnego Programu  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości  39.000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przykona na lata 2007-2010, w roku 2007 w wysokości 4.000 zł.
 
§ 4
 
1. Deficyt budżetu w kwocie 2.002.040 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych.  
 
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6
 
§ 5
 
Ustala się plan przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody  2.600.000 zł,
2) wydatki      2.600.000 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 7.    
 
§ 6
 
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
    1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 5,
    2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 
 
§ 7
 
1. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków  budżetu  między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  a także ustanowienia nowych paragrafów i rozdziałów wydatków, 
2) dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w danym dziale,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
      
§ 8
 
1. Ustala się sumę  300.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 
 
§ 9
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 10
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.