Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr V/ 25 / 07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.

Uchwała  Nr V/ 25 / 07
Rady Gminy Przykona
z dnia  20 lutego 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
 
     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591 ze zm / art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca  2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858 / oraz rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warynków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, / Dz.U.Nr 127, poz.886 / Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1
 Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od
1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r.
1.  stawkę za pobór 1 m3 wody dla wszyskich odbiorców w wysokości :
     1,98 zł + 0,14 zł ( 7 % VAT) = 2,12 zł
2.  zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz lub urządzenie  
     pomiarowe za 1 miesiąc w wysokości :
    3,00 zł + 0,21 zł ( 7 % VAT) = 3,21 zł
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona
                                                         
§ 3
 
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały .
                                                         
 § 4
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r.
 
 
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr V/25/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 lutego 2007 r.
 

     Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona, złożył 19 stycznia 2007 r. wniosek taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę określając taryfę na jeden rok tj : od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r.
 Do wniosku Przedsiębiorstwo dołączyło kalkulację cen i stawek opłat. Ceny
 i stawki opłat zawarte w taryfach zostały określone na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.
     Wójt Gminy działając na podstawie srt. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz. 858 / po sprawdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę opracowanej przez Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie, pstanowił zaakceptować przedłożoną taryfę i zaproponować Radzie Gminy niżej wymienioną stawkę za pobór 1 m3 wody dla wszyskich odbiorców w wysokości:
- 1,98 zł + 0,14 zł (7 %VAT)  = 2,12 zł
oraz stawkę składającą się z opłaty stałej miesięcznej w wysokości :
- 3,00 zł + 0,21 zł ( 7% VAT)  = 3,21 zł
     Woda jest poddawana tym samym procesom technologicznym dla wszyskich odbiorców usług, dlatego odbiorcy stanowią jedną grupę taryfową obejmującą gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych. Przedsiębiorstwo ponosi również jednakowe koszty stałe obsługi klientów co uzasadnia jednakową opłatę abonamentową.