Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr IX/41/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku

 
Uchwała Nr IX/41/07
 Rady Gminy Przykona
z dnia 31 maja  2007 roku
 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego j Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2006 rok.
 
 
 
              Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.53 ust.1 i art.3 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r Nr 76, poz.694 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2006 rok wykazującej obroty po stronie aktywów i pasywów  w wysokości  10.011,81. W roku 2006 istytucja uzyskała wynik finansowy netto - zysk netto w wysokości 2.132,38
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/41/07
Rady Gminy Przykona
z dnia  31 maja  2007 roku
 
 
 
           Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury na podstawie przepisów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym , ustawy o rachunkowości  oraz zapisów w statucie tej instytucji podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jakim jest Rada Gminy.
W związku z powyższym Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie przedstawiła do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2006 rok składające się z następujących elementów: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - informacji dodatkowej.
 
Ponieważ w poprzedzającym roku obrotowym za który sporządzono sprawozdanie Gminna Biblioteka Publiczna  w Przykonie, nie przekroczyła granicy dwóch z trzech wielkości o których mowa w art.64 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za 2006 rok nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.