Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr IX/40/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku

Uchwała Nr  IX/40/07
Rady Gminy Przykona
z dnia  31 maja  2007 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2006 rok
 
           Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.53 ust.1 i art.3 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r Nr 76, poz.694 ze zm.) Rada Gminy  Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2006 rok wykazujące obroty po stronie aktywów i pasywów w wysokości 55.138,57 . W roku 2006 instytucja uzyskała wynik finansowy netto - stratę w wysokości 25.489,26 .
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie do
Uchwały Nr IX/40/07
Rady Gminy Przykona
z dnia 31 maja  2007 roku
 
           Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury na podstawie przepisów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym , ustawy o rachunkowości  oraz zapisów w statucie tej instytucji podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jakim jest Rada Gminy.
W związku z powyższym Ośrodek Upowszechniania Kultury w Przykonie przedstawił do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2006 rok  składające się z następujących elementów: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - informacji dodatkowej.
 
Ponieważ w poprzedzającym roku obrotowym za który sporządzono sprawozdanie Ośrodek Upowszechniania Kultury w Przykonie, nie przekroczył granicy dwóch z trzech wielkości o których mowa w art.64 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za 2006 rok nie podlegało badaniu przez  biegłego rewidenta.
 
Źródłem pokrycia wykazanej w bilansie Ośrodka Upowszechniania Kultury  w Przykonie  straty w wysokości  25.489,26 będzie fundusz jednostki.