Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Przykona z dnia 31 maja 2007 roku

 
Uchwała  Nr  IX/39/07
Rady Gminy  Przykona
z dnia 31 maja   2007 roku
 
zmieniająca uchwałę budżetową  na  2007 rok  
 
      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art.184 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada  Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
 
W Uchwale nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok , zmienionej: Zarządzeniem Nr 11/07Wójta Gminy Przykona z dnia 16 marca 2007 roku, Uchwałą Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 15/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku, Uchwałą Nr VII/38/07 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2007 roku, Zarządzeniem Nr 20/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 maja 2007 roku,  wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę  57.200 zł,    kwotę dochodów 16.810.327 , zastępuje się kwotą 16.867.527 .    Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.
  
   Dodaje się:    - dział  600 rozdział 60016 § 6260      57.200
 
 
2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę  57.200 zł  
    kwotę wydatków 18.884.333 zł, zastępuje się kwotą  18.941.533 zł    
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:     Zmniejsza się:
    - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050         275.195  
   Zwiększa się:
   - w dziale 020 rozdział 02095 § 4430               760 zł   
- w dziale 600 rozdział 60016 § 4270          80.000 zł   
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050        197.200 zł   
- w dziale 630 rozdział 63003 § 4300          15.000 zł   
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4210            2.000 zł   
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4270          15.000 zł   
- w dziale 700 rozdział 70095 § 4300            1.000
   - w dziale 710 rozdział 71004 § 4170               2.000 zł   
- w dziale 710 rozdział 71004 § 4300               2.000 zł   
- w dziale 801 rozdział 80114 § 4210               6.000 zł   
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4210               5.000 zł     
                                                              ------------------------   
Razem:                                                          325.960 zł  
Dodaje się:   
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4110               205 zł   
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4120                 30 zł
   - w dziale 921 rozdział 92109 § 4170            1.200
   - w dziale 710 rozdział 71004 § 4210            5.000 zł  
                                                                      --------------   
Razem:                                                          6.435    
4.W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w  wysokości 14.917.039   
zastępuje się kwotą  15.052.234 .
5.W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 3.967.294   
zastępuje się kwotą  3.889.299
 
   Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika    Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust.3 Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów  w latach 2007-2009, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały  Nr  IX/39/07
Rady Gminy Przykona
z dnia  31 maja   2007 roku
 
 
W budżecie Gminy na 2007 rok wprowadza się zmiany  po stronie dochodów. Dochody zwiększa się  łącznie o 57.200 . Zmiany wprowadza się na podstawie Umowy dofinansowania Nr 151/2007 ze środków finansowych Funduszu Ochrony    Gruntów Rolnych zawartej w dniu 23 kwietnia 2007 roku na dofinansowanie budowy drogi w m. Gąsin  57.200 .
             Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy po stronie wydatków,.     Zmniejsza się planowane wydatki na:     - budowę dróg, ulic i parkingów o 275.195 zł.       
Możliwość zmniejszenia planowanych wydatków jest wynikiem rozstrzygnięć przetargowych, gdzie oferty na realizacje budowy dróg były niższe od planowanych na te zadania wydatków.       
 Zwiększa się plan wydatków na:    
- opłaty roczne za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 760 zł    
- remonty dróg, spowodowane większym zakresem robót do  wykonania oraz remont chodnika w m. Smulsko  o 80.000 zł,    
- budowę dróg: w m. Gąsin o 57.200 zł (dofinansowanie z FOGR),  w m. Dąbrowa o 140.000 zł.      
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  najniższa oferta jest wyższa od zaplanowanych na to zadanie wydatków, dlatego zwiększa się plan o 140.000 zł.    
- wykonanie robót związanych z utwardzeniem odcinka brzegu zbiornikawodnego Przykona  15.000 zł,    
- zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w Przykonie  2.000 zł    
- wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym w Przykonie  15.000 zł,  (malowanie klatek schodowych, wymiana rynien, remont instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej),    
- przegląd kotłowni co w budynku komunalnym  1.000 zł,     
- wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej powołanej do opiniowania przebiegu prac planistycznych 2.000 zł,    -  zakup map niezbędnych do sporządzenia zmiany studium 5.000 zł,   
-  ogłoszenie w prasie informacji o przebiegu prac nad realizacją zmiany studium 2.000 zł,   
 - malowanie pomieszczeń w tworzonej świetlicy wiejskiej w m. Smulsko (umowa - zlecenie ) 1.200   oraz składki ZUS 205 zł i Fundusz Pracy 30 zł,   
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń tworzonej świetlicy wiejskiej  5.000 ,
    Wprowadza się plan na następujące wydatki :   
 - zakup dwóch komputerów do Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie 6.000 zł.  
 
    Wprowadza się zmiany w Wykazie wydatków majątkowych  na 2007 rok     
Zwiększa się  planowane wydatki na zadaniach pn.      "Budowa drogi w m. Dąbrowa "o 140.000 zł,      " Budowa drogi w m. Gąsin"    o    57.200     
     Zmniejsza się plan wydatków na zadaniach:      " Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Sarbice" o 80.000 zł,      " Budowa ulic i parkingów w m. Zimotki"  o 140.000 zł.      " Budowa drogi w m. Gąsin "  o 55.195
 
    Zadanie pn. "Zakup i zainstalowanie kontenera sanitarnego na terenach rekreacyjnych" otrzymuje brzmienie; " Zakup i podłączenie kontenera na terenach rekreacyjnych do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej".
 
    Wprowadza się zmiany w  wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne     w latach  2007 - 2009
    Zwiększa się plan na zadaniu pn." Budowa drogi w m. Dąbrowa"     plan wydatków na 2007 rok o 140.000 zł.