Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLVII/ 260/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 r

Uchwała Nr  XLVII/ 260/06
Rady Gminy Przykona
z dnia  09 sierpnia   2006 r

zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art.184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249
poz. 2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
 § 1.
 
W Uchwale Nr XL/222/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLII/231/06 Rady
Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 191/06
Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/242/06
Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/247/06
Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 197/06
Wójta Gminy Przykona z dnia 08 czerwca 2006 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLV/251/06
Rady Gminy Przykona  z dnia 30 czerwca 2006 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/259/06
Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 roku,    wprowadza się następujące zmiany:
A. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę  125.393 zł ,
kwotę dochodów 16.440.092 zł, zastępuje się kwotą 16.565.485 zł.
W § 1 ust.1 pkt.1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw zleconych gminom
w kwocie 938.750 zł, zastępuje się kwotą  935.350 zł.
W § 1 ust. 1 pkt . 2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  bieżących gmin w kwocie 177.760 zł, zastępuje się kwotą  196.083 zł. 
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
Zwiększa się:
- w dziale 756 rozdział 75615 § 0310                           36.000 zł
- w dziale 756 rozdział 75619 § 0460                           64.000 zł
- w dziale 758 rozdział 75801 § 2920                           10.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 2030                                470 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2030                           18.323 zł  
                                                                               ------------------
Razem:                                                                         128.793 zł   

Zmniejsza się:
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2010          3.400 zł

B.W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 125.393 zł, kwotę
wydatków  20.075.564 zł, zastępuje się kwotą 20.200.957 zł.
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej .
 
Zwiększa się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050    o       15.000 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4300    o       10.000 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 6050    o       10.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 §  4140   o         4.000 zł  
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210    o         4.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75404 § 3000    o         2.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 3260    o            470 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210    o       10.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 §  3110   o       18.323 zł 
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4210    o         6.800 zł
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050    o     100.000 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4210    o         5.000 zł
                                                                     ---------------   
Razem:                                                          185.593 zł

Zmniejsza się:
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050           15.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050           24.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 6060             4.000 zł
- w dziale 754 rozdział 75404 § 6170             2.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110             3.400 zł
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4270             6.800 zł
- w dziale 854 rozdział 85412 § 4300             3.700 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4300           10.000 zł
                                                                   ----------------
Razem :                                                          68.900 zł
Dodaje się:
- w dziale 854 rozdział 85412 § 4210            3.700 zł 
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4170            5.000 zł
                                                                    ---------------
Razem:                                                           8.700 zł

§ 2.
 
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2006” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
 
W Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
w pkt.1 Wydatki bieżące ogółem zwiększa się o 63.500 zł
Zwiększa się wydatki:
w pkt.1.1 „ Odprowadzenie nadwyżki środków do WFOŚ i GW”
§ 2960 o 63.500 zł
w pkt.2 Wydatki inwestycyjne ogółem zmniejsza się o 63.500 zł
Zmniejsza się wydatki :
§ 6110  o 63.500 zł
” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bądków Drugi „ o 63.500 zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały  otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/260/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 09  sierpnia   2006 roku

                      Budżet Gminy na 2006 rok po stronie dochodów zwiększa się o 125.393 zł.
 Zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
o 36.000 zł. Analiza złożonych deklaracji podatkowych jak i realizacja wpływów z tego podatku daje możliwość zwiększenia planu na 2006 rok. Również zwiększa się planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 64.000 zł. Otrzymane wpływy za IV kwartał 2005 roku oraz za I i II kwartał 2006 roku na 31 lipca 2006r są wyższe od planowanych na
2006 rok.
Zwiększa się  część oświatową subwencji ogólnej o 10.000 zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST5-4822-4g/2006 z dnia 14-07-2006 r z przeznaczeniem
na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku
modernizacji lub adaptacji w placówkach oświatowych..
Zwiększa się  plan dotacji celowej o kwotę  470 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-436/06 z dnia 10 lipca 2006 roku, z przeznaczeniem
na sfinansowanie wyprawek szkolnych obejmujących podręczniki szkolne o wartości
do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych
 w roku szkolnym 2006/2007,
Na podstawie zawiadomienia  Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-495/06 z dnia
03 sierpnia  2006 roku  zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone tj. wypłatę
zasiłków z pomocy społecznej o 3.400 zł,
Zwiększa się  dotację celową  na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego
nr FB.I-3.3011-489/06 z dnia 02 sierpnia 2006 roku z przeznaczeniem na realizację Programu
”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 18.323 zł. 
                     W budżecie gminy na 2006 rok wprowadza się również zmiany po stronie
 wydatków, zwiększając budżet o 125.393 zł. 
Zwiększa się planowane wydatki na:
- budowę sieci wodociągowej w m. Rogów  15.000 zł
- wykonanie podziału nieruchomości wraz z dokumentacją  o 10.000 zł
- zakup gruntów o 10.000 zł,
- składki odprowadzane przez urząd gminy na PFRON  o 4.000 zł
- zakup wyposażenia dla urzędu gminy  4.000 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup komputera
   dla Posterunku  Policji w Przykonie 2.000 zł,
- wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych o 470 zł,
- zakup sprzętu szkolnego  do pomieszczeń do nauki o 10.000 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach 18.323 zł,
- zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy szkolnej  (stoliki i krzesła) o 6.800 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy o 100.000 zł.
- zakup sprzętu na wyposażenie tworzonego kąpieliska na zbiorniku wodnym
  Przykona   5.000 zł
Zmniejsza się planowane wydatki na:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Laski  15.000 zł
- budowę dróg na terenie gminy  24.000 zł
  (Budowa drogi Psary – Gajówka zadanie zakończone, pozostały środki
   w wysokości 24.000 zł) 
- zakup sprzętu komputerowego dla urzędu  o 4.000 zł,
  ( Zakupiono zestaw komputerowy za niższą cenę od planowanej).
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2.000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w części finansowanej przez
   budżet Państwa  3.400 zł,      
- remont świetlicy szkolnej o 6.800 zł.
- zakup usług pozostałych – kolonie i obozy o 3.700 zł
- zakup pozostałych usług w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
   w rozdziale pozostała  działalność o 10.000 zł
Wprowadza się plan na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi w związku
z przewidywanym zawarciem umów z ratownikami na kąpielisku w łącznej  kwocie 5.000 zł
oraz w rozdziale kolonie i obozy na zakup materiałów  papierniczych, lekarstw i artykułów
żywnościowych w kwocie 3.700 zł.
Wprowadza się zmiany w załączniku „Wykaz wydatków majątkowych na 2006 rok”
Zmniejsza się planowane wydatki na następujące zadania:
-  poz. 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bądków Drugi zmniejsza się
    planowane wydatki z GFOŚ i GW o 63.500 zł.
-  poz.3” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Laski „ o 15.000 zł
    ( Wartość zadania po przetargu niższa od planowanej).
-  poz. 9 „Budowa drogi Psary – Gajówka”  o 24.000 zł
    (Zadanie zakończone w stosunku do planu pozostały nie wydatkowane środki
     w kwocie 24.000 zł)
 -   poz.22 „Zakup zestawów komputerowych i monitora dla Urzędu Gminy „ zmniejsza się
      planowane wydatki  o 4.000 zł.
     ( Wartość zakupionego  komputera i drukarki jest niższa od 3.500 zł.)
Zwiększa się  wydatki na zadaniach:
-  poz.5 „ Budowa sieci wodociągowej w m. Rogów” o 15.000 zł
-  w poz.27 „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy .... „ o 100.000 zł.
Zwiększenie  spowodowane jest rozszerzeniem zakresu  realizowanych  zadań