Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLIV/249/06 Rady Gminy Przykona z dnia 1 czerwca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/249/06
Rady Gminy Przykona
 z dnia 1 czerwca 2006r.
 
 
w sprawie  zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona  Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 
                  2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Gminy:
 
§ 1
Dokonuje się zmiany w projekcie Planu aglomeracji Przykona w następującym zakresie:
"Wyłącza się z projektu planu aglomeracji Przykona miejscowości Radyczyny i Sarbice, które znajdują się poza terenem Uniejowskiego obszaru chronionego krajobrazu".
 
§ 2
W pozostałym zakresie Plan aglomeracji Przykona nie ulega zmianie
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XLIV/249/06
z dnia 1 czerwca 2006r.
w sprawie  zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona  Nr XXXIX/216/05 z dnia 1 grudnia 
                  2005r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Planu aglomeracji Przykona
 
W związku z pismem Nr SR.II-4.66172-3/05 i SR.II-4.66172-17/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, Wojewoda Wielkopolski, po zweryfikowaniu propozycji planu aglomeracji Przykona, wobec stwierdzenia faktu mylnego przyjęcia w opisie aglomeracji, iż na terenie Uniejowskiego obszaru chronionego krajobrazu zlokalizowane są miejscowości Radyczyny i Sarbice, przedkłada ponownie projekt planu aglomeracji do zaopiniowania Radzie Gminy Przykona. Miejscowości Radyczyny i Sarbice przy wskaźniku długości sieci wynoszącym 51mk/km pozostają poza obszarem aglomeracji Przykona.