Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XLIV/248/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku

Uchwała  Nr  XLIV/248/06
Rady Gminy  Przykona
z dnia  01 czerwca  2006 roku
 
 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 
 
 
 
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r  Nr 142  poz.1591 ze zm. ) , art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r Nr 94 poz.431 ze zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity -Dz. U.z 2002 r  Nr 9 poz.84 ze zm.), art.6 ust.8  ustawy z dnia 30 października 2002 r  o podatku leśnym ( Dz.U. Nr  200 poz. 1682 ) art.47 § 4 a ustawa z dnia 29  sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa  ( Dz. U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zm.)Rada  Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
Zarządza się na terenie gminy pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku   od nieruchomości należnych od osób fizycznych  w drodze inkasa.
 
§ 2
 
  1. W poszczególnych sołectwach Gminy Przykona do poboru  wymienionych   w §1 podatków określa się inkasentów w osobach sołtysów .
  2. Ustala się termin płatności przez inkasentów  poszczególnych  rat podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  na trzeci dzień roboczy występujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata   powinna nastąpić             
     
§ 3
 
Wynagrodzenie za inkaso jednej raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku  od nieruchomości  dla sołtysów ustala się w wysokości określonej  w Załączniku Nr 1  do niniejszej uchwały.
 
  
§ 4
 
Inkasenci  otrzymają wynagrodzenie w ciągu  jednego miesiąca od ustawowego terminu  płatności każdej raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały  powierza się  Wójtowi Gminy.
 
 
§ 6
 
Traci moc uchwała Nr XXX/168/05 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2005 roku  w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów  oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/248/06
Rady Gminy Przykona  
z dnia 01  czerwca  2006 roku
 
 
 
ustalający wysokość wynagrodzenia za inkaso jednej raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  dla poszczególnych sołtysów .
  
L.p.
Nazwisko i imię
Sołectwo
Kwota     
1.
Banasiak  Kazimierz
Ewinów
457,00
2.
Czaja Mieczysław
Gąsin
506,00
3.
Bryl Stanisław
Posoka
373,00
4.
Frątczak Lilianna
Laski
405,00
5.
Bartosik Janusz
Żeroniczki
488,00
6.
Jacaszek Henryk
Przykona
523,00
7.
Kurzawa Józef
Wichertów
506,00
8.
Kacała Helena
Bądków Pierwszy
488,00
9.       
Kilan Paweł
Psary
523,00
10.
Krysztofowicz Danuta
Bądków Drugi
506,00
11.
Misiak Władysław
Sarbice
389,00
12.
Mintus Józef
Dąbrowa
405,00
13.
Papierkowski Ryszard
Smulsko
488,00
14.
Pietrzak Grzegorz
Rogów
457,00
15.
Potasiński Józef
Boleszczyn
506,00
16.
Łukasik Henryk
Radyczyny
421,00
17.
Świtaj Ewa
Kaczki Plastowe
438,00
18.
Gajewski Michał
Olszówka
356,00
 
R a z e m :
 
8.235,00
 
   
                                                                         Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/248/06  
Rady Gminy Przykona  
z dnia 01czerwca  2006 roku
 
 
 
       w sprawie ustalenia poboru  podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości   od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz ustalenie wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
 
 
           Wójt Gminy Przykona uwzględniając inflację proponuje podwyższenie o 5% wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  dla sołtysów.
Zróżnicowana wysokość wynagrodzenia wykazanego w załączniku Nr 1 do uchwały wynika z wysokości wymiaru  podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości   oraz warunków pracy w jakich sołtysi dokonują inkasa.