Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XLIII/245/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku

 
UCHWAŁA  NR XLIII/245/06
Rady Gminy Przykona
z dnia  10   kwietnia 2006 roku
 
 
w sprawie stałych obwodów głosowania
 
 
   Na podstawie art. 30 ust.2, art. 31 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm./ oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ Rada Gminy Przykona na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje :
 
§1
 
 Dokonuje się podziału Gminy Przykona na stałe obwody głosowania.
 
§ 2
 
Podział na stałe obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Nr XLV/256/02 Rady Gminy Przykona z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Przykona na obwody głosowania, określenia ich siedzib, granic i numerów.
 
§ 5
 
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.
 
 
§ 6
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
   Zgodnie z treścią przepisów art. 30 ust. 1 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych obwodach głosowania.
    Z uwagi na fakt, iż w okresie od ostatnich wyborów samorządowych uległa zmianie liczba mieszkańców i zmieniła się odległość zamieszkania wyborców od siedzib obwodowych komisji wyborczych zachodzi potrzeba zmian w podziale na obwody głosowania.
 
     Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
Załącznik do Uchwały
 Nr XLIII/245/06    
 Rady GminyPrzykona
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
 
Podział na obwody głosowania
w wyborach samorządowych
                                 
 
 
Numer obwodu
 
Granica obwodu
 
Ilość mieszkańców obwodu
 
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Numery okręgów wyborczych objętych obwodem
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
1
 
Sołectwa:
Dąbrowa,Gąsin,
Kaczki Plastowe,
Laski, Olszówka ,
Przykona,Psary,
Rogów, Wichertów
 
 
 
 
2324
 
 
Gimnazjum   w Przykonie
 tel. 279 17 25
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 5, 9
 
 
2
Sołectwa:
Bądków Drugi,
Bądków Pierwszy,
Boleszczyn, Ewinow,
Smulsko, Żeroniczki
 
 
1342
 
 
Szkoła Podstawowa  w Boleszczynie
 tel. 278 61 54
 
 
6, 7, 8 , 10
 
3
Sołectwa:
    Posoka,  Radyczyny,
   Sarbice
 
535
Lokal gminny,
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
tel. 279 11 78
 
11, 12