Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR III/12/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006roku

UCHWAŁA  NR III/12/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 12 grudnia 2006roku
 
    w sprawie  zmian  Uchwały Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona  z dnia 29 listopada 2004r  zmienionej Uchwałą  Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r  w  prawie określenia wzorów formularzy podatkowych .
 
    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591/ Dz.U. z 2002r,    Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806,
Dz.U.z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203/, Dz. U. z 2005r Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r Nr 17, poz. 128,/ art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity  Dz.U. z 2006r Nr 121, poz.844/  art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym / tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 136 poz. 969/ / oraz art. 6 ust.9 ustawy
z dnia 30października 2002r o podatku leśnym /tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 200, poz.1682/,  Dz. U. z 2002r Nr 216, poz.1826, Dz. U. z 2005r , Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484. 
 
 
Rada Gminy  Przykona uchwala, co następuje:
 
 
§1
 
        W Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia29 listopada 2004r  
 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych  iUchwale  Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/144/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dokonuje się następujących zmian:
    1/  w §1w pkt 1 dokonuje się zmiany wzoru formularza podatkowego:
-    dla osób prawnych ,spółek i jednostek organizacyjnych nie posiadających
    osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami
    z  osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla osób
    fizycznych – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości   
    w  brzmieniu załącznik nr 1do niniejszej uchwały,
 
 
§ 2
 
    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
  
§ 3
 
    W pozostałym zakresie uchwały nie ulegają zmianie.
 
 
§ 4
       
    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
    Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
UZASADNIENIE
    do Uchwały III/12/06
Rady Gminy Przykona 
    z dnia 12 grudnia 2006roku
 
  
    Ustawy : o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym nałożyły na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku  od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego.
      Zmiana Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005r   w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  wywołały potrzebę dostosowania formularza o danych i zwolnieniach w podatku od nieruchomości.
Niniejszą uchwałą Rada Gminy Przykona określa wzór zmienionego formularza.