Jesteś tutaj:   

U C H W A Ł A NR XLVIII/271/06 Rady Gminy Przykonaz dnia 28 września 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 25 ust. 1,  pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych / tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zmianami/,  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.
 
§ 1
 
Potwierdza celowość realizacji niżej wymienionego przedsięwzięcia, i pozytywnie opiniuje wniosek Wójta Gminy Przykona dotyczący  dofinansowania tego zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 roku.
 
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej w Gąsinie   
   oznaczonej nr geodezyjnym 47 o długości odcinka 0,885 km,
    
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLVIII/271/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 28 września 2006 r.
 
 w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.
 
Wymieniony w § 1, uchwały obiekty drogowy, jest drogą gruntową, dojazdową do kompleksów rolnych.
Wybudowanie z dotychczasowej drogi gruntowej, drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości powyżej 4,00 m,  przyczyni się do poprawy jakości dróg, a tym samym znacznie usprawni rolnikom poruszanie się sprzętem rolniczym i dojazd do terenów rolnych.
Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Przykona pozytywnie ocenia zamierzenia dotyczące realizacji wymienionych  w uchwale przedsięwzięć i stwierdza, iż ubieganie się o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jest zasadne.