Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXXIX/215/05 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 1 grudnia 2005roku

UCHWAŁA Nr  XXXIX/215/05
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia  1 grudnia 2005roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/, Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806  Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568,  Dz. U. z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203  oraz art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84/ Nr 200, poz. 1683 Dz.U z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966, Nr 200  poz. 1953, Nr 96 poz. 874, Nr 188 poz.1840, Dz.U. z 2004r Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz.  884,  Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz.2782 Dz. U z 2005r Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr.175, poz.1462, Nr 179, poz.1484/, art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych/ Dz.U.Nr 62, poz. 718.Dz.U. z 2001r Nr 46, poz. 499, Dz.U. z 2002r Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Dz.U. z 2003r Nr 65, poz. 595, Dz.U. z 2004r Nr 96, poz. 959, Dz.U z 2005r Nr 64, poz. 565/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r.  M.P. Nr 62 poz. 859 oraz pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956)
Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
    
1.   od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 330,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 550,00 zł,
c)  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  - 660,00 zł
.
2.od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  w zależności od liczby osi :
a)    dwie osie:
-    od  12 ton do mniej niż 13 ton  - 130,00 zł
-    od  13 ton do mniej niż 14 ton  - 130,00 zł
-    od  14 ton do mniej niż 15 ton  - 360,00 zł
-    od  15 ton     -  500,00 zł
                                                                               
b)    trzy osie:
-    od 12 ton do mniej niż 17 ton -150,00 zł
-    od 17 ton do mniej niż 19 ton  - 240,00 zł
-    od 19 ton do mniej niż 21 ton   -  460,00 zł
-    od 21 ton do mniej niż 23 ton  - 600,00 zł
-    od 23 ton do mniej niż 25 ton - 920,00 zł
-    od 25 ton   - 920,00 zł
c)    cztery osie i więcej:
-    od 12 ton do mniej niż 25 ton  - 600,00 zł
-    od 25 ton do mniej niż 27 ton - 600,00 zł
-    od 27 ton do mniej niż 29 ton  - 950,00 zł
-    od 29 ton do mniej niż 31 ton - 1.500,00
-    od 31 ton - 1.500,00
  3.  od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
 
              a)  dwie osie:
-    od  12 ton do mniej niż 13 ton - 150,00 zł
-    od  13 ton do mniej niż 14 ton - 360,00 zł
-    od  14 ton do mniej niż 15 ton  - 500,00 zł
-    od  15 ton  - 1.130,00
               b) trzy osie :                                                                
-    od 12 ton do mniej niż 17 ton  - 230,00 zł
-    od 17 ton do mniej niż 19 ton - 460,00 zł
-    od 19 ton do mniej niż 21 ton - 600,00 zł
-    od 21 ton do mniej niż 23 ton - 920,00 zł
-    od 23 ton do mniej niż 25 ton - 1.450,00
-    od 25 ton  -1.450,00 zł
                c) cztery osie i więcej:
-    od 12 ton do mniej niż 25 ton -  600,00 zł
-    od 25 ton do mniej niż 27 ton  - 950,00 zł
-    od 27 ton do mniej niż 29 ton -1.500,00
-    od 29 ton do mniej niż 31 ton  -  2.220,00 zł
-    od 31 ton - 2.220,00
    
4.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą        
     lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a)  od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton -750,00                                                                                                                              
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton  - 800,00 zł                                                                                   
c)  od 9 ton i poniżej 12 ton - 850,00 zł                                                                                
 
 
5.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,   o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
      w zależności od liczby osi :
 
               a)  dwie osie:
- od  12 ton do mniej niż 18 ton - 240,00 zł
- od  18 ton do mniej niż 25 ton -240,00 zł
- od  25 ton do mniej niż 31 ton - 510,00 zł
 -od  31 ton -1.300,00
               b) trzy osie :                                                                
            
- od 12 ton do mniej niż 40 ton  - 1.120,00 zł
- od 40 ton  -1.550,00 zł
 
6.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą       
     lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej  
     zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi:
 
               a)  dwie osie:
-    od  12 ton do mniej niż 18 ton -  35,00 zł
-    od  18 ton do mniej niż 25 ton - 440,00 zł
-    od  25 ton do mniej niż 31 ton  - 830,00 zł
-     od  31 ton - 1.750,00
               b) trzy osie :                                                                
                             - od 12 ton do mniej niż 40 ton  -1.550,00 zł
                             - od 40 ton  - 2.300,00 zł
 
7.od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
     całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością    
     rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
 
                -  od 7 ton i poniżej 12 ton  - 660,00 zł.
    
   8   od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne,
        które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają   dopuszczalną masę całkowitą  równą
        lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
    
            a)  jedna
- od  12 ton do mniej niż 18 ton  - 160,00 zł
- od  18 ton do mniej niż 25 ton - 160,00 zł
- od  25 ton  - 290,00 zł
              
             b) dwie osie :                                                                :
-  od  12 ton do mniej niż 28 ton  - 200,00 zł
-  od  28 ton do mniej niż 33 ton  - 560,00 zł
-  od  33 ton do mniej niż 38 ton   - 770,00 zł
                             -  od  38 ton - 1.040,00
               c) trzy osie :                                                                
-  od 12 ton do mniej niż 38 ton  -   610,00 zł
-  od 38 ton  - 850,00 zł
 
    
 
 
9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia pneumatycznym, które łącznie
  z pojazdem silnikowym posiadają   dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą
  niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
    
            a)  jedna
- od  12 ton do mniej niż 18 ton  -  23,00 zł
- od  18 ton do mniej niż 25 ton  - 290,00 zł
- od  25 ton   -  510,00 zł
           
            b) dwie osie :                                                                :
-  od  12 ton do mniej niż 28 ton  -   280,00 zł
-  od  28 ton do mniej niż 33 ton -  770,00 zł
-  od  33 ton do mniej niż 38 ton -  1.160,00
                             -  od  38 ton - 1.530,00
 
            c)  trzy osie :                                                                
-  od 12 ton do mniej niż 38 ton -  850,00 zł
                             -  od 38 ton  -  1.150,00
 
10.  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
a)  mniej niż 30 miejsc  -  770,00zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc-  970,00zł.
 
                                                                               § 2
 Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane   do dowozu dzieci do szkół.  
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona
                                                                            § 4
Traci moc uchwała Rady Gminy Przykona Nr XXV/140/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek  podatku od środków transportowych.
                                                                            § 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy   2006.
 
 
UZASADNIENIE  do UCHWAŁY Nr  XXXIX/215/05
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia  1 grudnia 2005 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
     Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84  Nr  200, poz. 1683 Dz.U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 203  poz. 1966, Nr 200 poz. 1953, Nr 96 poz. 874, Nr 188 poz.1840, Dz.U. z 2004r Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz.  884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291,Nr 281 poz.2782, Dz. U z 2005r Nr 130, poz. 1087 Nr 143, poz.1199 , Nr 164, poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz.1484/, oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r.  M.P. Nr 62 poz. 859 oraz pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956 ustaliły maksymalne i minimalne stawki podatku od środków transportowych. Rada Gminy  po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Gminy określiła stawki dla podatku od środków transportowych, które mieszczą się w granicach minimalnych i maksymalnych stawek przedmiotowego podatku określonego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.