Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXI/174/05 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXI/174/05
Rady Gminy Przykona
Z dnia 28 kwietnia 2005 roku.
 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona
za 2004rok.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Dz 2001r. Nr 142 poz. 1591 - z póź. Zm/ oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Dz 2003r. Nr 15 poz. 148 - teks jednolity/ po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok rada Gminy Przykona, uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się Wójtowi Gminy Przykona absolutorium za 2004 rok.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.