Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXIX/165/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku

Uchwała  Nr XXIX/165/05
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 stycznia  2005 roku
 
zmieniająca uchwałę budżetową na 2005 rok
 
 
                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz. U. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 109,  art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r  Nr 15 poz.148 - tekst jednolity, ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
 
W uchwale Nr XXVII/151/04 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 131/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2005 roku, wprowadza się następujące zmiany:
A.W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 352.654 zł, kwotę  dochodów 13.674.459 zł zastępuje się kwotą  14.027.113 zł.
 
Dodaje się :
- w dziale 600 rozdział 60016 § 0970   na kwotę    226.395 zł
Zwiększa się:
- w dziale 756 rozdział 75621 § 0010   o kwotę      4.316 zł - w dziale 758 rozdział 75801 § 2920   o kwotę  121.943 zł                                             --------------- Razem:                                                                  126.259 zł                                                        
B.W § 1 ust.2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę  352.654 , kwotę  wydatków 15.605.459 zł, zastępuje się kwotą 15.958.113 zł.  Wprowadza się zmiany  w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.
Dodaje się: - w dziale 900 rozdział 90015 § 6050   na kwotę   226.395 zł  
 
Zwiększa się:
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4300   o kwotę    6.259 zł - w dziale 700 rozdział 70005 § 6050   o kwotę  60.000 zł - w dziale 900 rozdział 90095 § 6050   o kwotę  60.000 zł                                                                            --------------- Razem:                                                                126.259 zł                                                          
 
 
§ 2
 
Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym określa Załącznik nr 1do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/165/05

Rady Gminy Przykona

z dnia  27 stycznia  2005 roku

 

 

                   W przyjętym przez  Radę Gminy Przykona  budżecie na 2005 roku w dniu 22 grudnia 2004 roku wprowadza się zmiany.
Zwiększa się planowane dochody o kwotę 352.654 zł 
- z tytułu należności od KWB „Adamów” S A z siedzibą w Turku w kwocie 226.395 zł   wynikającą z zawartego porozumienia w dniu 28 lipca 2003 roku  w sprawie partycypacji    w kosztach budowy drogi  na odcinku Psary – Dąbrowa. Kopalnia Węgla Brunatnego  „Adamów” pismem z dnia 04 stycznia 2005 roku potwierdziła, iż w/w należność ureguluje 

  w  I kwartale 2005 roku,

- na podstawie Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 z dnia 06-01-2005 r w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2005 rok części subwencji oświatowej zwiększonej o kwotę 121.943 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę  4.316 zł.      

Wprowadza się również zmiany po stronie wydatków, ujmując w planie  kwotę 352.654 zł,  z przeznaczeniem na  realizację zadań:

- sklasyfikowanie gruntów na których usytuowane są działki rekreacyjne, podziały i dokumentacja  geodezyjna  6.259 zł,
- zakup gruntów  60.000 zł, 
 - przebudowa linii elektroenergetycznej  Żuki-Dobra – teren aktywizacji gospodarczej     kwotę  130.000 zł.
 - przebudowa linii elektroenergetycznej Żuki-Koźmin – teren aktywizacji gospodarczej kwotę 96.395 zł.
-  zagospodarowanie zbiornika retencyjnego  Przykona  60.000 zł.

 

Zmiany wprowadza się w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej określającym „Wykaz wydatków majątkowych na 2005 rok” poprzez dodanie zadań tj.
- poz.24 pn. „Przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV  Żuki- Dobra – teren aktywizacji gospodarczej” na kwotę 130.000 zł,
- poz.25 pn. ”Przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15kV Żuki – Koźmin – teren aktywizacji gospodarczej „ (dokumentacja , wykonanie) na kwotę 96.395 zł.   

- poz. 26 pn.” Zagospodarowanie zbiornika  Przykona „ na kwotę 60.000 zł.

Zwiększa się planowane wydatki w poz. 12 zakup gruntów o kwotę  60.000 zł.