Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XX/112/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku

 
Uchwała Nr XX/112/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja  2004 roku
 
 
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż  określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 
 
                   Na podstawie art.18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.118 ust.2 pkt. 2 ustawy                           z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala , co następuje:
§ 1.
 
Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  mogą występować do Wójta Gminy z wnioskami o przyznanie dotacji z budżetu na realizację zadań Gminy, które nie zostały określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873).
 
§ 2.
 
1. Wnioski o przyznanie dotacji na zadania publiczne o których mowa w § 1 zainteresowane     podmioty składają do Wójta Gminy w terminie do dnia 15 września roku  poprzedzającego     rok budżetowy. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  możliwe jest składanie wniosków o przyznanie     dotacji w trakcie roku budżetowego.  
§ 3.
1.    Wniosek o przyznanie dotacji winien  zawierać:      1) nazwę zadania publicznego na jakie ma być przyznana dotacja,      2) miejsce i czas realizowanego zadania ,      3) program wykonywania zadania,      4) liczbę osób z terenu gminy objętych  dotowanym zadaniem,      5) skalkulowane koszty całkowite i koszt jednostkowy zadania,      6) inne źródła sfinansowania kosztów zadania,      7) wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu gminy.
2.    Oferta wykonania zadania powinna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji,
     gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny  i terminowy.   
§ 4.
Wielkość udzielanych dotacji określa Rada  Gminy w uchwale budżetowej podawanej do publicznej wiadomości.
 
§ 5.
 
Po  uchwaleniu budżetu Wójt Gminy: 1) zawiera z wybranymi podmiotami umowy, w których zleca zadania i określa wysokość     udzielonej dotacji, 2) podaje do publicznej wiadomości wykaz  podmiotów, którym udzielone zostały dotacje.
§ 6
 
1. Podmioty otrzymujące dotacje w ratach miesięcznych lub kwartalnych  zobowiązane są     składać  rozliczenie na piśmie  w terminach kwartalnych do 15-go dnia  miesiąca po     upływie kwartału. Rozliczanie roczne powinno nastąpić nie później niż do dnia 20 grudnia     roku budżetowego.
2. Podmioty otrzymujące dotacje jednorazową  zobowiązane są rozliczyć się w terminie     30 dni po wykonaniu zadania , jednak nie później niż do 20 grudnia roku budżetowego.
3. Rozliczenie, o którym mowa w ust.1 i 2 winno zawierać zestawienie faktycznie  poniesionych kosztów związanych z realizacją  zadania, udokumentowanych     uwierzytelnionymi kopiami faktur potwierdzających ich  poniesienie oraz informację     opisową o realizacji zadania. Oryginały faktur powinny  zawierać adnotację o wielkości     dofinansowania z budżetu Gminy Przykona. 4. Podmioty, które nie wykorzystały udzielonej dotacji  lub wykorzystały ją niezgodnie     z przeznaczeniem zobowiązane są do jej zwrotu na rachunek budżetu gminy niezwłocznie     po rozliczeniu, nie później niż do dnia 22 grudnia roku budżetowego.     
 
§ 7.
 
Informacje o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w terminach półrocznych tj. łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze i  ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy.
 
§ 8.
 
1.  Wójt Gminy  lub osoby działające w jego imieniu z jego upoważnienia dokonują kontroli   i oceny wykonywania zleconego zadania, a w szczególności:  1)  stanu realizacji zadania, 2)  efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania, 3)  prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację  zadania,  4)  prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i umowie.
 
2.  Kontrola o której mowa w ust.1 może polegać na:  1)  zbieraniu i ocenie przedkładanych Wójtowi informacji o realizacji zadania i o jego  rozliczeniu, 2)  wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania,  3)  kontroli dokumentacji źródłowej związanej z realizacją zadania, w tym wglądzie do           ksiąg rachunkowych.
 
§ 9.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10.
 
Traci moc uchwała Nr XIV/81/99 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 1999 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne.
§ 11.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
  
Uzasadnienie
 
do Uchwały Nr XX/112/04
 
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja  2004 roku
 
 
                   
                      Stosownie do art.118 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach             publicznych istnieje obowiązek ustalenia przez Radę Gminy trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia  oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Uchwała ta dotyczy  zlecenia do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora  finansów publicznych,  innych zadań publicznych niż  wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.