Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO - informuję, że:

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Gmina Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona. Adres poczty internetowej: przykona@przykona.pl, tel. 63 279 10 10.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej iodo@przykona.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podane Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku dotyczącego sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Przykona. Zgodnie z RODO art.6 ust. 1 lit. e, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz art.6 ust. 1 lit. c, czyli niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego, w szczególności z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Informacje o odbiorcach danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów współpracujących, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności do firmy zajmującą się obsługą i bezpieczeństwem IT.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane będą przechowywane w terminach określonych przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)      przeniesienia swoich danych;

e)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)       skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami jest obowiązkowe, ich nie podanie może skutkować wezwaniem do usunięcia braków lub pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.