UCHWAŁA NR XXX /170 /05
Rady Gminy Przykona
z dnia 23 marca 2005 roku


w sprawie: Regulaminu  Konkursu  pn. ’’Najpiękniejsza Zagroda i Posesja ’’
w zakresie ekologii i ochrony środowiska .

Na  podstawie art. 18 ust.1, art. 21 ustawy  z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 ze. zm./ Rada Gminy Przykona uchwala Regulamin Konkursu  pn.’’ Najpiękniejsza  Zagroda  i Posesja’’ w  zakresie  ekologii i ochrony środowiska.

         Rozdział I. Postanowienia ogólne

     §1
      Regulamin określa :

     1.  Cel konkursu
     2.  Zasady i organizację konkursu
     3.  Skład komisji konkursowej
     4.  Tryb przyznawania nagród

Rozdział II.  Cel  Konkursu

§2

     Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy poprzez :
     1.  Propagowanie działań proekologicznych zmierzających do poprawy estetyki zagród i posesji,
     2.  Zachęcanie do kontynuacji działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
     W swoich ogólnych założeniach konkurs jest zachętą dla mieszkańców Gminy do dbania  
     o estetykę najbliższego otoczenia ,co w efekcie ma czynić wieś piękną i uporządkowaną.

Rozdział III. Organizacja konkursu

§ 3

      Konkurs przeprowadzany  jest w dwóch kategoriach :
      -    kategoria posesja
      -    kategoria zagroda

Rozdział IV. Organizatorzy konkursu

§4

   1. Organizatorem konkursu jest Rada Gminy Przykona
   2. Konkurs ogłasza się  na 2005 rok.
   3. Doradztwo specjalistyczne prowadzić będzie specjalista Oddziału Zamiejscowego   
       Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościelcu.
4. Obsługę techniczną konkursu  zapewnia Urząd Gminy Przykona .

Rozdział V. Zasady uczestnictwa w konkursie

§ 5

   1.W konkursie mogą brać udział właściciele zagród i posesji z terenu Gminy Przykona.
   2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w terminie  do 30 kwietnia 2005 roku.
   3.Zgłoszenie można składać u sołtysa oraz indywidualnie w punkcie informacji Urzędu Gminy Przykona.
   4.W konkursie nie mogą brać udziału laureaci z ubiegłych trzech lat, oraz członkowie
      komisji konkursowej.

                                          Rozdział. VI Terminarz  konkursu

§ 6

        1.Konkurs przebiegać będzie jednoetapowo.
        2.W terminie do 15 lipca Gminna Komisja konkursowa dokona lustracji i oceny  zgłoszonych zagród i posesji, metodą punktową wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
        3. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 31 sierpnia  2005 roku.

Rozdział VII.  Skład Komisji konkursowej

§ 7


        1. Jerzy Rosiak      -    Przewodniczący   Komisji
        2. Maciej Bednarek   -    Członek
        3. Kazimierz Białek  -    Członek
        4. Marek Bober       -    Członek
        5. Jan Stasiak       -    Członek
        6. Michał Michalak   -    Członek   

Rozdział VIII.  Nagrody
   
§ 8


  
   1. Na nagrody przeznacza się kwotę w  wysokości  6.000,00 zł
   2. Nagrodzonych zostanie pięciu uczestników w kategorii zagróda i pięciu uczestników   
       w  kategorii posesja, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.
   3. Przewiduje się także nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu w 
      obydwu kategoriach, nagrody przyznane będą w formie pieniężnej.
      Wielkość poszczególnych nagród określi Gminna Komisja po sporządzeniu
      zbiorczych wyników konkursu.


Rozdział IX. Postanowienia  końcowe

§ 9

   1. Regulamin dotyczy Konkursu organizowanego w 2005 roku
   2. Uczestnictwo  w konkursie jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na publikacje imienia, nazwiska i miejsca  zamieszkania  na  liście  laureatów, która ukaże się w prasie i na tablicy informacyjnej Urzędu .

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia.                  
                                                                  
                                                                      
U Z A S A D N I E N I E
Do Uchwały Nr XXX/170/05                                                           
Rady Gminy Przykona
z dnia  23 marca 2005 roku


w sprawie:  Regulaminu Konkursu pn: ’’ Najpiękniejsza Zagroda i Posesja ’’
w  zakresie ekologii   i ochrony środowiska.

Na   podstawie  art.18 ust. 1 i art. 21 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym Rada Gminy  Przykona jest właściwa  we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania  gminy.
Realizując ustawowe kompetencje Rada Gminy Przykona może podjąć uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pn: ’’ Najpiękniejsza Zagroda i Posesja ’’, który  jest  zachętą  do  dbania  przez  mieszkańców o otoczenie  wokół  swoich gospodarstw.
Podjęcie  uchwały  oraz  wdrażanie  takiego  przedsięwzięcia  wśród mieszkańców  gminy  jest  zasadne, gdyż  zagrody  i  posesje  stają  się  coraz piękniejsze, a także przy  ich zagospodarowywaniu  mieszkańcy uwzględniają wiele prośrodowiskowych aspektów.

Załącznik Nr 1

K O N K U R S
’’ Najpiękniejsza Zagroda i Posesja ’’
/ formularz zgłoszenia /

.......................................................................................................................................
                                                      / Imię i Nazwisko /

 .......................................................................................................................................

                                        / Adres zamieszkania, nr telefonu /

....................................................................................................................................... 

                                       Przedmiot zgłoszenia – Zagroda- Posesja /

 

 

                                                    ...................................................................                                               

                                                      /   podpis właściciela zagrody, posesji /

                                                    

                                                    ...................................................................   

                                                                podpis osoby zgłaszającej /

Przykona, dnia .........................................

Załącznik nr  2

 

 

 

Ocena zagrody i posesji biorącej udział w Konkursie pn.’’Najpiękniejsza Zagroda i Posesja,’’ w zakresie ekologii i ochrony środowiska w 2005 roku..

 

I.

      -   za posiadanie pojemników na odpady lub dobrze urządzony śmietnik / murowany,  przykryty /    

-     od  1  do            -            10 pkt

 

      II. 

       -   ogólny ład  i porządek   posesji , zagrody

-     od 1  do             -            20 pkt

 

III.

       -   wyposażenie posesji, zagrody w elementy małej architektury / altany, pergole, ogródki  skalne , ławki itp./

-   od 1 do                -            20 pkt

 

IV.

        -  nasadzenie i utrzymanie drzew i krzewów ozdobnych

- od   1   do               -           20 pkt

 

V.

        -   utrzymanie trawników i kwietników             

 - od  1    do               -           15 pkt

 

 

VI.

         - elewacja budynków  , stan i wygląd ogrodzeń

  -  od  1 do                -             10 pkt

 

VII.

 

          - inne elementy zagospodarowania posesji / zagrody     

 -  od 1 do                  -             5 pkt

 

 

 

Uwaga :  Suma punktów możliwych do uzyskania w kwalifikacji posesja,

                zagroda  wynosi  100.