Uchwała Nr 0007.175.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku

Uchwała Nr 0007.175.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2017 roku

 

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  oraz art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz.U.  z 2017 r., poz. 60 ), art. 4 pkt 16,  art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

 § 1

Uchwała określa:

 

1)   kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą punktów,

2)   dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

 

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.

 

§ 3

1.    Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

1)      obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/ studiującego, rodzica samotnie wychowującego kandydata - 10 pkt,

2)      rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole - 8 pkt,

3)      jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność na terenie Gminy Przykona - 6 pkt,

4)      jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym - 4 pkt.

 

2.      Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

1)      zatrudnienie rodziców - zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie  z uczelni (szkoły) albo informacja o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej,

2)      oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły.

 

3.      O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr 0007.13.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 6

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy