UCHWAŁA NR 0007.173.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r.

UCHWAŁA NR 0007.173.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2017r.

 

 w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778
z późniejszymi zmianami)

 Rada Gminy Przykona

u c h w a l a

 

§1.

 1. W uchwale Nr 0007.22.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona, wprowadza się zmianę dla terenów położonych w obrębach:

-        Żeroniczki (obręb Bądków Pierwszy): działki nr 472 i 471;

-        Przykona: działki nr 84/1, 84/2, 85/1, 86/1, 87/1, 89/2, 90, 91/1, 92/1, 93, 94/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 109/1, 110/1, 111/1, 112, 113, 114;

-        Olszówka: działki nr 44/1 i 44/2;

-        Rogów: działki nr 207 i 208/2.

 

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1)    załącznik nr 1 podzielony na

a)    część 1 - "Uwarunkowania" - tekst jednolity wraz z załącznikami graficznymi,

b)    część 2 - „Kierunki" - tekst jednolity

2)    załącznik nr 2 - rysunek ujednolicony - „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona" w skali 1:20 000;

3)    załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Przykona o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3 - *.ZIP