Uchwała Nr 0007.165.2017 r. Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 0007.165.2017 r.

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2017 r.

 

 W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2016r poz. 446 ze zm / oraz art. 24 ust 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2015r.,poz.139 ze zm / oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków( Dz. U. Nr 127, poz.886 ze zm) Rada Gminy Przykona uchwala co  następuje :

§ 1

Przedłuża się czas obowiązywania  dotychczasowej taryfy  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzonej Uchwałą Rady Gminy Przykona 007.103.2016r. z dnia 12 lutego 2016r. na  okres od 1 kwietnia 2017r.  do 31 marca 2018 r.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl