Uchwała Nr 0007.69.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r.

Uchwała Nr 0007.69.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale nr 0007.11.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2015r., Uchwałą Nr 0007.14.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r. , Uchwałą Nr 0007.39.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r. , Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 maja 2015r. i Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 maja 2015r., Uchwałą Nr 0007.45.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015r. , Uchwałą Nr 0007.50.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2015r.,Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 lipca 2015r. Uchwałą Nr 0007.61.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015r. Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 3 września 2015r., Zarządzeniem Nr 78/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 5 października 2015r. , Zarządzeniem Nr 86/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 października 2015r wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa  się o 266.295,00zł, dochody w kwocie 27.625.173,73zł zł zastępuje się kwotą 27.891.468,27zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25.400.057,27zł, zastępuje się kwotą 25.404.536,27 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.225.116,00zł, zastępuje się kwotą 2.486.932,00zł W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

010

01010

6298

 

 

380.488,00

 

758

75801

2920

 

4.479,00

 

 

801

80101

6260

70.000,00

 

 

 

921

92109

6298

572.304,00

 

 

 

 

Razem:

 

642.304,00

4.479,00

380.488,00

 

2. W § 1 ust.2 pkt. 2 uchwały budżetowej dotacje i środki zewnętrzne na finasowanie wydatków na realizację zadań finasowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3ufp kwotę 1.531.985,20zł  zastępuje się kwotą 1.723.801,20zł.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zwiększa się o 809.009,72zł, wydatki w kwocie 28.007.075,14zł, zastępuje się  kwotą 28.816.084,86zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 25.172.519,24zł, zastępuje się kwotą 25.195.028,96zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.834.555,90zł zastępuje sie kwotą 3.621.055,90zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

010

01010

6050

 

 

34.500,00

 

600

60016

6050

 

190.000,00

150.000,00

 

700

70005

4430

 

1.000,00

 

 

700

70005

4530

 

 

500,00

 

700

70005

4590

 

 

1.000,00

 

700

70005

4610

 

500,00

 

 

700

70095

4270

 

 

50.000,00

 

750

75023

4140

 

 

2.000,00

 

750

75023

4210

23,71

 

 

zlecone

750

75023

4260

 

 

1.800,00

 

750

75023

4360

 

 

1.000,00

 

750

75023

4390

 

1.300,00

 

 

750

75023

6050

42.000,00

 

 

 

750

75075

4210

 

2.500,00

 

 

750

75023

4430

 

 

2.500,00

 

751

75101

4110

 

 

1,25

zlecone

751

75101

4170

 

1,25

 

zlecone

757

75702

8110

 

 

69.417,00

 

801

80101

2830

2.371,13

 

 

zlecone

801

80101

4210

 

 

23,71

zlecone

801

80101

4210

 

4.479,00

4.479,00

 

801

80101

4230

 

 

200,00

 

801

80101

4240

 

 

2.371,13

zlecone

801

80101

4260

 

 

2.000,00

 

801

80101

4300

 

4.100,00

 

 

801

80101

4360

 

 

500,00

 

801

80101

4410

 

 

500,00

 

801

80101

4430

 

 

400,00

 

801

80101

4700

 

 

400,00

 

801

80101

6050

 

716.000,00

 

 

801

80103

4260

 

400,00

 

 

801

80103

4410

 

 

500,00

 

801

80114

4210

 

3.000,00

 

 

801

80114

4410

 

1.000,00

 

 

852

85206

4170

 

 

50,00

 

852

85206

4210

50,00

 

 

 

852

85212

3020

 

 

400,00

 

852

85212

3110

 

10.000,00

 

 

852

85212

4410

 

 

100,00

 

852

85212

4520

 

 

110,00

 

852

85215

3110

 

3.000,00

 

 

852

85216

3110

 

 

22.110,00

 

852

85219

4210

 

7.000,00

 

 

852

85219

4300

 

5.000,00

 

 

852

85219

4430

1.000,00

 

 

 

852

85219

4520

 

 

280,00

 

854

85404

2590

1.626,72

 

 

 

854

85415

3240

 

 

4.000,00

 

900

90002

4260

1.800,00

 

 

 

900

90002

4360

1.000,00

 

 

 

900

90004

4390

5.000,00

 

 

 

900

90005

6050

 

 

7.000,00

 

900

90015

4260

 

80.000,00

 

 

900

90015

4270

 

53.000,00

 

 

900

90015

6050

 

30.000,00

 

 

921

92109

4210

 

 

6.000,00

 

921

92109

4300

 

6.000,00

 

 

 

 

Razem

53.871,56

1.118.280,25

364.142,09

 

4. W § 2 ust.2 pkt. 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych odrebnymi ustawami , załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załacznika nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W § 2a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 924.616,59zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pienięznych na rachunku bieżacym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikajacych z rozliczeń wyelimitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 924.616,59zł.

5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe , załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienia załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.845.096,59zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 6 uchwały budżetowej, zestawienie planowanych kwot dotacji, stanowiące załacznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4 - *.ZIP