Zarządzenie Nr 279/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 279/2014

Wójta Gminy Przykona

z dnia 17 lipca 2014 roku

 

w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm.), art. 11 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1 Udzielam dotacji w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wg załącznika nr 1do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójta Gminy

 

                                                                                       

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Wójta Gminy Przykona

 z dnia 17 lipca 2014r.

 

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

Profilaktyka i ochrona zdrowia

1.1

Obóz sportowy Mielno 2014 z elementami profilaktyki ochrony zdrowia

 

Uczniowski Klub Sportowy „Pegaz” przy Gimnazjum w Przykonie

10.000,00

Razem

                                  

          10.000,00