OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566. z późni.zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1936, 2171.  z późni.zm.) oraz uchwały Nr 0007.144.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 października 2017r. do 10 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w godzinach 11:00 - 13:00, pokój nr.33.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi dotyczące projektu planu oraz prognozy należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przykona, na adres: Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminiedo 24 listopada 2017r. Uwagi zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Przykona. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Przykona.

 

 

 Mirosław Broniszewski

Wójt  Gminy Przykona