Zarządzenie Nr 197/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 maja 2013r.

Zarządzenie Nr 197/2013
Wójta Gminy Przykona

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 10 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),  art. 11, art. 13 w związku z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) i uchwały Nr 0007.163.2012  Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam co następuje:

§1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.

§ 2 Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

§ 3 Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

1) Załacznik nr 1 

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy