PROTOKÓŁ nr XVIII/12

PROTOKÓŁ nr XVIII/12
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 30 maja 2012 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona

        Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak o godz. 1300 otworzył XVIII sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych  gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak zapytał czy są uwagi i wnioski do przedstawionego  porządku obrad.

Uwag i wniosków nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5.  Interpelacje i wnioski radnych.
6.  Informacja w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Przykona.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2027.
9.  Informacja Komisji Rewizyjnej o zakresie przeprowadzonej kontroli związanej z wykonaniem  budżetu Gminy Przykona za 2011 rok, oraz bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu Gminy Przykona  sporządzony na dzień 31.12.2011 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Rogów, gm. Przykona.
11. Udzielenie odpowiedzi na skargę  - podjęcie uchwały. 
17.  Odpowiedzi na  interpelacje i wnioski radnych.   
18.  Wolne wnioski i zapytania.
19.  Zamknięcie XVIII sesji Rady Gminy Przykona.
                                                               
Proszę o przegłosowanie przedstawionego porządku obrad :
-  kto jest „za”
- kto jest „przeciw”
- kto się „ wstrzymał ”
 
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Do p-ktu 3

           Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół nr XVII/12  z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 26 kwietnia  2012 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.

Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XVII sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XVII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.                                                                          
      

Do p-ktu 4

          Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
                                          
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu. 


                                                                                        
Do p-ktu 5

1. Marek Bober     –   w sprawie oznakowania zakrętu na drodze powiatowej
                                    w Sarbicach, w kierunku Kozubowa.
2. Krzystof Kałużny  - w sprawie pogłębienia rowu w Smulsku koło posesji
                                     p. Zająca. 
3. Jerzy Rosiak      -   - zwrócił się z prośbą o postawienie dodatkowej tablicy
                                     do ogłoszeń koło sklepu w Laskach, na ścieżce
                                     rowerowej  postawienie lamp hybrydowych.
                                     postawienie lampy przy posesji M. Haraśny,
                                     w sprawie strat w gospodarstwach rolnych wyrządzonych
                                     przez zwierzęta łowne, interwencja gminy do Koła
                                     Łowieckiego.
3. Czesław Witczak – poparł wniosek Jerzego Rosiak w sprawie strat w 
                                     gospodarstwach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta
                                     łowne, 
5. Andrzej Gorzelańczyk – w sprawie znaku ograniczenia prędkości do 40 km
                                            w Ewinowie. Zaproponował zakup flag dla radnych
                                            i sołtysów, utwardzenie kamieniami zjazdu do łąk
                                            oraz udrożnienie Trzemeszki.                                   
6 Mirosław Sekura – w sprawie naprawy drogi przy kanale od mostu do posesji
                                   p. Brusia.
 Do p-ktu 6
                              
Informacja w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Przykona przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Rogowska poinformowała, że w tym roku jest po raz pierwszy taka ocena. 
Zawarte są dane:
- Sytuacja demograficzna i społeczna,   
- Dane o korzystających z pomocy społecznej,
- Wybrane usługi pomocy społecznej,
-  Instytucje pomocy społecznej,  
Radny Andrzej Gorzelańczy zapytał, czy osoby korzystające ze szkoleń unijnych, po ich odbyciu znajdują zatrudnienie.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik GOPS Elżbieta Rogowska, niektórzy tak.
Pozostałe osoby np; po gastronomii świadczą usługi przy komuniach, weselach itp. 
Informacja w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Przykona.
stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.

Do p-ktu 7           
          
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska

Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały  poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania
14 było „ za” głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.

Do p-ktu 8

            Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2012-2027 przedstawiła Skarbnik Gminny Maria Świerczyńska.
Uwag i wniosków nie było.                                                   
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2012-2027  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.

                                                                           
Do p-ktu 9

Informację Komisji Rewizyjnej o zakresie przeprowadzonej kontroli związanej z wykonaniem  budżetu Gminy Przykona za 2011 rok, oraz bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu Gminy Przykona sporządzony na dzień 31.12.2011 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjne Mirosława Sekurę.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.
              
Do p-ktu 10               


Uzasadnienie do uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Rogów, gm. Przykona      przedstawił Zastępca Wójta Roman Marciniak.                                       
Uwag i wniosków nie było.
Opinię Komisji stałych o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                        
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.              
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Rogów, gm. Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas posiedzenia 14 było „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.

Do p-ktu 11                      

Uzasadnienie na udzielenie odpowiedzi na skargę – podjęcie uchwały  przedstawił Przewodniczący Rady Gminy –Czesław Witczak. Poinformował, że
wpłynęła skarga wraz z wnioskiem od Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sarbicach Agnieszki Mysłowskiej i Przewodniczącej Komitetu Obrony Szkoły Podstawowej w Sarbicach Grażyny Bielawskiej o wstrzymanie wykonania uchwał.
Zarzuty to :
1. Radny Rady Gminy Przykona Marek Bober brał udział w głosowaniu a jest pracownikiem Szkoły Podstawowej w Sarbicach. Brał udział w pracach w komisjach Rady i podejmowaniu zaskarżonych uchwał.

2. Niedopełnienia formalności skutecznego poinformowania rodziców oraz precyzyjnych zapisów w piśmie informującym o przekształceniu szkoły.
3. Przekształcenie szkoły ma służyć jej szybszej likwidacji w celu  komercjalizacji mienia gminnego. 
Przewodniczący Rady Czesław Witczak  twierdzi, że zarzuty postawione przez  komitety są bezpodstawne.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie komisji stałych o projekcie uchwały odczytał  Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw, Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.                            
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.              
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwał poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę została podjęta  tj. na stan 14  radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 głosów było „ za ”  „ przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było, dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu radny Marek Bober i radny Stanisław Bryl.                               
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.

Do p-ktu 12                      
                                 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił :

     Wójt Gminy Mirosław Broniszewski  udzielił odpowiedzi na wnioski radnych :
- w sprawie oczyszczenia rowów i ścinki poboczy od 1 czerwca br prace te będą systematycznie wykonywane,
- w sprawie montażu dodatkowej tablicy informacyjnej w m. Laski zostanie zakupiona i zamontowana,
 - w sprawie oświetlenia ścieżki rowerowej w m. Laski, przyjrzymy się temu tematowi, z uwagi na środki finansowe,
 - w sprawie oznakowania drogi powiatowej w Sarbicach na Kozubów wniosek zostanie przekazany do Starostwa,
 - kwestia prędkości w m. Ewinów czy jest taka potrzeba,  szczególną uwagę chcemy zwrócić nad zbiornik w Przykonie.
- w sprawie zakupu flag – oczywiście, że tak zakupimy i przekażemy gospodarzom.
    

Do p-ktu 16

W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali :

 1. Krzysztof Kałużny  - oczyszczenie rowu od Wojciecha Ruska nad lasem.
 2. Stanisław Grzelka   - podziękował za wykonanie przepustu, prosił o postawienie na parkingu dwóch pachołków od strony „Andrewex” ponieważ trudno jest przejechać przętem rolniczym. 
 3.Andrzej Gorzelańczyk – w sprawie wykaszania poboczy,
 4. Ewelina Przespolewska – w sprawie naprawy drogi do Pani Jaśniewicz i Pana Łukasika.
 5. Mirosław Sekura – ponowił prośbę o ustawienie znaków przy remizach  Wyjazd ”

Sołtys Ryszard Papierkowski, zaprosił na festyn sołecki, który odbędzie się w dniu 7.06.2012 o godz. 16 00 
   
Do p-ktu 17

           Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak podziękował za udział i zamknął XVIII sesję Rady Gminy Przykona.