Sprawozdanie Wójta Gminy Przykona

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność

pożytku publicznego za 2011 r.

 

 

1. Program Współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami  o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przykona nr V/29/2011 z dnia 14 lutego 2011r. Program ten w trakcie roku został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Przykona nr 0007.62.2011 z dnia 22 czerwca 2011r.

2. Zgodnie z Programem  współpraca Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.

3. Głównym celem Programu było zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy wynikających z przepisów  prawa  poprzez włączenie w ich  realizację organizacji pozarządowych  oraz  zaspokojenie potrzeb społecznychmieszkańców Gminy Przykona.

 4.W obszarze współpracy zawartym w Programie zostały uwzględnione  zadania publiczne z zakresu:

5. Na realizację współpracy finansowej, z organizacjami pozarządowymi, z budżetu Gminy Przykona w roku 2011 zostały poniesione wydatki w kwocie 148.917,36zł .

6. Zlecanie zadań wymienionych w programie odbyło się poprzez ogłoszenie dwóch otwartych konkursów ofert. Zadania uwzględnione w konkursach dotyczyły :

a)  upowszechniania kultury fizycznej - kwota 75.000,00 zł:

-  na konkurs wpłynęło 5 ofert

- Gmina Przykona, reprezentowana przez Wójta Gminy Przykona, zawarła w dniu 11.04.2011r.  umowy z 4 podmiotami w celu wspierania lub powierzania w/w zadania tj. z:

Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane zgodnie z przedłożonymi ofertami. Stowarzyszenia w ramach realizacji zadań publicznych organizowały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zawody i imprezy rekreacyjno- sportowe, turnieje halowe, prowadziły rozgrywki piłki nożnej.

b)  pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób -kwota 16.500,00zł

-  na konkurs wpłynęły 4 ofert,

- Gmina Przykona, reprezentowana przez Wójta Gminy Przykona, zawarła w dniu 06.04.2011r. oraz w dniu 11.04.2011r. umowy z 2 podmiotami w celu wspierania  zadania z zakresu pomocy społecznej tj. z :

c) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - kwota 51.501,00zł

-  na konkursy wpłynęły 3 ofert, z których po pracach Komisji Konkursowej zostały wybrane 2 oferty

- Gmina Przykona, reprezentowana przez Wójta Gminy Przykona, zawarła w dniu 11.04.2011r. oraz w dniu 29.06.2011r. umowy z 2 podmiotami w celu wspierania w/w zadania tj. z :

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert przewidziane było do realizacji,  zadanie dotyczące prowadzenia  zajęć szkoleniowych skierowanych dla pedagogów i wychowawców  z terenu Gminy Przykona dotyczących problemów narkomani, a w szczególności jej przeciwdziałaniu. Kwota dotacji przeznaczona na realizację w/w zadania wynosiła 5.000,00zł. W 2011r. w ramach otwartego konkursu ofert, nie wpłynęła  żadna oferta  i zadanie to nie było realizowane.

d)  ochrony i promocji zdrowia

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert przewidziane było do realizacji,  zadanie z zakresu i ochrony i promocji zdrowia zadanie, którego realizacja wymagała przeprowadzenie zajęć szkoleniowych skierowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przykona dotyczących udzielania pierwszej pomocy społecznej. Kwota dotacji przeznaczona na realizację w/w zadania wynosiła 2.000,00zł. W 2011r., w ramach otwartego konkursu ofert, nie wpłynęła  żadna oferta  i zadanie to nie było realizowane.

e) W trybie poza konkursowym w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ochotnicza Straż Pożarna Boleszczyn  złożyła ofertę  na realizację zadania „ Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Przykona". W dniu 04.07.2011r. została zawarta umowa między Gminą Przykona, a w/w stowarzyszeniem w wyniku, której OSP Boleszczyn realizowała wskazane powyżej zadanie  w formie powierzenia i otrzymała środki finansowe w wysokości 6.000,00zł. Kwotę dotacji  nie wykorzystano w całości do budżetu Gminy zwrócono 83,64zł. Stowarzyszenie dokonało prawidłowego rozliczenia  przydzielonych środków.

7. Współpraca między Gminą a organizacjami pozarządowymi przybierała także formy pozafinansowe:

8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywało się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski