ZARZĄDZENIE Nr 26/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 lipca 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 26/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 6 lipca 2007 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Psary
 
 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 37 ust 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3, ust. 3, art. 41 i art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/ oraz zarządzenia Nr 6/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,
 
zarządzam, co następuje :
 
§ 1
 
Ogłaszam drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona, oznaczonej nr geodezyjnym 285/1 o pow. 1,3600 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW 27901.
 
§ 2
 
Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana  Zarządzeniem Nr 7/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przykona.
 
§ 3
 
Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w sposób zamieszczony w ogłoszeniu Wójta Gminy Przykona o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr26/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 6 lipca 2007 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
 
 
  1. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz budynkiem skupu żywca, położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona, oznaczonej nr geodezyjnym 285/1 o pow. 1,3600 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW 27901.
2.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- nieruchomość  położona w miejscowości Psary oznaczona nr geodezyjnym 285/1 przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren pod działalność gospodarczą.
3.     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :
 -  cena netto 101.400,00 zł +  22% VAT, tj.  123.708,00 zł.
4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21    sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ minął  15 marca 2007 r.
  1. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani też zobowiązań.
  2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w punkcie informacji  Urzędu Gminy Przykona  bądź przesyłką pocztową lub kurierską  na adres Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w terminie  do dnia 10 sierpnia 2007 r. do godz. 1500, z dopiskiem na kopercie "Oferta na udział w przetargu pn. sprzedaż gruntów w  miejscowości Psary - nie otwierać przed terminem sesji otwarcia  ofert".
7. Pisemna oferta powinna zawierać :
  -  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
     jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  -  datę sporządzenia oferty,
                - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te  warunki bez zastrzeżeń,
  -  oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
          -  proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
8.    Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
9. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2007 r. o godz. 1000   w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, pokój nr 33.
10. Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 12.400,00 . należy dokonać z podaniem tytułu wpłaty w kasie Urzędu Gminy Przykona, bądź przelewem z podaniem tytułu wpłaty  na  konto Urzędu Gminy Przykona : Bank Spółdzielczy Konin Oddział Turek Filia Przykona Nr 05 8530 0000 1200 4964 2000 0001
      Wadium winno wpłynąć najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2007 r.
11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny  nabycia.
 
12. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi przelewem w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, na konto podane przez uczestnika przetargu.
13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
      Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13, nie przysługuje jej roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.   
15. Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU
 
16. Uczestnik przetargu przedstawi charakterystykę inwestycji, w której określi :
-    planowane zagospodarowanie terenu, przedstawione w formie opisowej
-    profil działalności gospodarczej oraz jej przewidywany wpływ na środowisko
-    zapotrzebowanie na media.
17. Uczestnik przetargu składa oświadczenie, iż w przypadku wyboru jego ferty i nabycia przez niego własności nieruchomości zobowiązuje się do  przeniesienia prawa własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz gminy, na jej żądanie, z umniejszeniem ceny z tytułu ewentualnego umniejszenia wartości nieruchomości w następstwie podjętych przez niego  działań  niezgodnych z profilem działalności gospodarczej przedstawionej w pkt. 16 jak również w przypadku nie podjęcia tej działalności w terminie do 3 lat licząc od daty nabycia przez niego własności nieruchomości.
18. Warunki określone w punkcie 17 zostaną zawarte w umowie sprzedaży  nieruchomości.  
19. Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać   w  Urzędzie Gminy   Przykona, pokój nr 18, w godz. od.730  do 1530, telefonicznie, tel. nr /063/ 279 10 25.