Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2012r.

Zarządzenie Nr 108/2012

Wójta Gminy Przykona

z dnia 27 kwietnia 2012r.

 

w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2012 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010  Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W oparciu o przedłożoną propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonej oferty na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego w 2012r. dokonuję podziału środków finansowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


                                                                                                  

Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia

Wójta Gminy Przykona

z dnia 27 kwietnia  2012r.

 

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

Pomoc społeczna

1

Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących pomocy

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „Sokół"

2.000,00

Razem

2.000,00