Zarządzenie Nr 173/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 października 2005 r.

Zarządzenie Nr 173/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania szkole Podstawowej w Sarbicach mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm.)  zarządzam co nastepuje:

§1

Postanawiam przekazać nieodpłatnie samochód służbowy VW KOMBI o numerze rejestracyjnym KMS 6181 na rzecz Szkoły Podstawowej w Sarbicach.

§2

Przekazanie wymienionego w § 1 mienia komunalnego nastąpi protokołem przekazania środka trwałego.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.