Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 135/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2005 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 135/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 10 lutego 2005 r.
 
w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
 
 
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/, w związku z realizacją uchwały Nr XXIV/135/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów, zarządzam, co następuje.
 
§ 1
 
Wyrażam zgodę na rozłożenie  na raty ceny nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rogów, oznaczonej nr działki 151/5, o pow. 0,2342 ha, dla której przez Sąd Rejonowy w Turku prowadzona jest księga wieczysta KW nr 27414, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz P. P. Zenona i Jadwigi małż. Świerczewskich, zam. w Rogowie, gm. Przykona.
 
§ 2
 
Cena nieruchomości  ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/, wynosząca 3.901,00 zł. oraz podatek VAT wg stawki 22%, wynoszący 858,22 zł.co stanowi łącznie kwotę 4.759,22 zł. i stosowne oprocentowanie,   płatne będą w ratach rocznych przez okres 10 lat.
Pierwsza rata, wraz z podatkiem VAT według stawki 22 % podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Pozostałe raty wraz z podatkiem VAT oraz oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, podlegać będą zapłacie w terminach i na warunkach ustalonych przez strony w protokole uzgodnień i w umowie sprzedaży. 
 
 
 
§ 3
 
Wierzytelność Gminy Przykona podlegać będzie zabezpieczeniu hipotecznemu, poprzez ustanowienie  na nabytej nieruchomości na rzecz Gminy Przykona :
 
1.    hipoteki zwykłej w kwocie 4.759,22 zł. /słownie złotych : cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć 22/100/,  w celu zabezpieczenia   
      wierzytelności głównej, na którą składa się cena netto nieruchomości
      w kwocie 3.901,00 zł. oraz podatek VAT według stawki 22% w kwocie
      858,22 zł.
 
2.    hipoteki kaucyjnej do kwoty 3.690,00 zł. / słownie złotych : trzy tysiące
     sześćset dziewięćdziesiąt/, w celu zabezpieczenia oprocentowania i 
     innych kosztów.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.