ZARZĄDZENIE NR 177/2021 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

    DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 kwietnia 2021 r. Poz. 3584

 

ZARZĄDZENIE NR 177/2021

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przykona

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), zarządza się, co następuje.

§ 1. W zarządzeniu Nr 446/2020 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przykona wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r. "; 2) w załączniku do zarządzenia lp. 14 – 17 otrzymują brzmienie:

14.

do 8 czerwca  2021 r.   

-zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

15.

11 czerwca 2021 r. o godz. 24:00

-zakończenie kampanii wyborczej

16.

12 czerwca 2021 r.

-przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

17.

13 czerwca 2021 r. w godz. 7:00-21:00

-przeprowadzenie głosowania

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Przykona.

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wojewoda Wielkopolski

(-) Michał Zieliński