ZARZĄDZENIE NR 221/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 221/2021

Wójta Gminy Przykona

z dnia 17 marca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany

 

Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ),

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zamiany nieruchomość, będącą przedmiotem własności Gminy Przykona, położoną w miejscowości Radyczyny, gm. Przykona, zapisaną w księdze wieczystej nr KN1T/00049140/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku Wydział ksiąg Wieczystych, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, oznaczoną jako działki o numerach ewidencyjnych:

-  116/3 o pow. 0,0085 ha;

-  116/4 o pow. 0,0099 ha;

-  116/5 o pow. 0,0151 ha;

-  116/7 o pow. 0,0081 ha;

-  116/ 8 o pow. 0,0064 ha;

-  116/11 o pow. 0,0069 ha;

-  116/18 o pow. 0,0169 ha;

na nieruchomości, będące przedmiotem własności osób fizycznych, położone w miejscowości Radyczyny, gm. Przykona, oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych:

- 16/2 o pow. 0,0125 ha;

- 20/2 o pow. 0,0141 ha;

- 21/2 o pow. 0,0223 ha;

- 23/2 o pow. 0,0118 ha;

- 27/2 o pow. 0,0101 ha;

- 24/2 o pow. 0,0096 ha;

- 80/2 o pow. 0,0089 ha.

§ 2

Wykaz nieruchomości o którym mowa  w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni w Urzędzie Gminy Przykona oraz podaniu do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Wójta

 Roman Marciniak

 Zastępca Wójta

Do pobrania:

1) Załącznik do zarzdzenia *.PDF