PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RRG.7013.20.2020

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

,,Remont drogi o nawierzchni gruntowej w miejscowości Dąbrowa”

  1.  Wartość zamówienia oszacowano na podstawie wykonanego przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim zgodnie z umową 188/2020 z dnia 24 września 2020 r. zawartą pomiędzy zamawiającym Wójtem Gminy Przykona a wykonawcą Konradem Gromadą celem wykonania przedmiaru robót w raz z kosztorysem inwestorskim.
  2. W dniu 15 października 2020 r. zamieszczono na stronie internetowej www.przykona.pl informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).
  3. W terminie do dnia 29 października 2020 r., godz. 1200 wpłynęły w formie pisemnej poniższe oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Remont drogi o nawierzchni gruntowej w miejscowości Dąbrowa

1.

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie

Ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

31 228,47 zł

2.

Przedsiębiorstwo Usługowe Łukasz Sacała Mateusz Sacała S.C., Rogów 37 b, 62-731 Przykona

 

39 556,06 zł

3.

MK STELLA Marek Konrad

ul. Południowa 37, 62-600 Koło

47 704,63 zł

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Kupczyk Grażyna

99-210 Uniejów, ul. Mickiewicza 9

67 411,58 zł

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: A  - cena = 100%

  1. W wyniku przeprowadzonej procedury przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: 

Spółdzielczemu Zakładowi Usługowemu w Przykonie, ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

- cena złożonej oferty brutto: Remont drogi o nawierzchni gruntowej w miejscowości Dąbrowa 31 228,47 zł/m2.

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta o najniższej cenie.
  2. Postępowanie prowadził Tomasz Rosiak

 

02 listopada 2020 r. Tomasz Rosiak – Podinspektor

      (data i podpis pracownika merytorycznego)

 

Zatwierdzam / nie zatwierdzam

 

02 listopada 2020 r.

Roman Marciniak – Zastępca Wójta

(data i podpis Kierownika Zamawiającego)