Uchwała Nr 0007.157.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr 0007.157.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r. poz. 713 / oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.  U.  z  2019  r. poz. 869 ze zm. / po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Przykona absolutorium za 2019 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy