Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Przykona

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń  kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Przykona

 

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji  określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

(M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

 

Ponadto zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej zawartym w piśmie znak ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

 

W przypadku przesłania  zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie

jest wymagany podpis elektroniczny).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres przykona@przykona.pl  a wszelkie informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń udzielane są pod numerem telefonu 63 279 10 29  lub  63 279 10 10.