Uchwała Nr 0007.134.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 stycznia 2020 r

Uchwała Nr 0007.134.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.122.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok  wprowadza się zmiany: 

1. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zwiększa się o 1.625.500,00zł, wydatki w kwocie 30.912.510,00zł, zastępuje się kwotą 32.538.010,00zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.278.291,90zł, zastępuje się kwotą 29.473.791,90zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.634.218,10zł zastępuje się kwotą 3.064.218,10zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

010

01010

6050

 

230 000,00

 

 

600

60014

6300

150 000,00

 

 

 

600

60017

4300

 

45 000,00

 

 

600

60017

6050

 

850 000,00

 

 

700

70005

4590

 

40 000,00

 

 

700

70005

6060

 

30 000,00

 

 

750

75022

4210

 

5 000,00

 

 

750

75022

4300

 

7 000,00

 

 

750

75075

4210

 

5 000,00

 

 

750

75075

4300

 

5 000,00

 

 

801

80195

6050

95 919,07

 

 

 

854

85412

4300

 

63 000,00

 

 

900

90015

6010

80 000,00

 

 

 

900

90015

6050

 

50 000,00

 

 

900

90095

6050

 

 

55 919,07

 

921

92109

4270

 

18 852,55

 

 

921

92109

4300

 

 

8 852,55

 

921

92116

2480

 

10 500,00

 

 

921

92195

2360

 

5 000,00

 

 

 

 

Razem 

325 919,07

1 364 352,55

64 771,62

 

2. Uchyla się § 3.

3. Dodaje się § 3a w brzmieniu: Deficyt budżetu w kwocie 1.362.956,00zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

4. Dodaje się § 4a w brzmieniu: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.625.500,00zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 15 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. ZIP