Uchwała Nr 0007.137. 2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.137. 2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona w  latach 2020-2022.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (  Dz. U.  z  2019 r,  poz. 506 ze  zm   ) art. 4 ust. 1 pkt  1 ustawy z  dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tj: Dz. U. z  2019,poz.712 ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Wykonywanie gospodarki komunalnej w gminie Przykona w zakresie    zbiorowego odprowadzania ścieków w latach 2020 - 2022 powierza   się     podmiotowi zewnętrznemu  przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu.

2. 
Powierzenie zadania nastąpi w drodze umowy, na zasadach ogólnych  z uwzględnieniem  powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza  się Wójtowi Gminy Przykona.      

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy