ZARZĄDZENIE Nr 9 /2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 stycznia 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2019

Wójta Gminy Przykona

z dnia  2 stycznia  2019 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm ) i art. 35 ust 1i 2 oraz art. 37 ust 4 ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ) wykonując  uchwałę Nr XV/76/03 z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem lokali użytkowych stanowiących mienie  komunalne Gminy Przykona.

 

zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznaczam do wynajęcia dwa lokale użytkowe położone w budynku  komunalnym Gminy Przykona przy ul Szkolnej 12 w Przykonie, wymienione w wykazie  który stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia.                                                             

§2

 

1. Wykaz o którym mowa podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy   Przykona.

2. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez  ogłoszenie w prasie  lokalnej oraz sposób zwyczajowo przyjęty  w danej miejscowości,   a także na stronie internetowej urzędu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy

Do pobrania:

1) Załącznik do Zarządzenia - *.PDF