Zarządzenie Nr 309 /2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 309 /2018

Wójta Gminy Przykona

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W oparciu o przedłożoną propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonej oferty na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego w 2018 r. dokonuję podziału środków finansowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Broniszewski 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Nr 309/2018

Wójta Gminy Przykona

z dnia 10  kwietnia 2018 r.

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

Pomoc społeczna

1.1

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób.

Bank Żywności w Koninie

7.500,00

1.2

Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Matki dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „Sokół

2.500,00

Razem

               

10.000,00                 

 

Mirosław Broniszewski 

Wójt Gminy