Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 
Aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona określa  Uchwała Nr 0007.22.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Przykona.