Szukaj

O opłatach za śmieci

Stawki opłaty zostały określone Uchwałą Nr 0007.261.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona i kształtują się następująco:

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy stanowi 15,00zł miesięcznie od osoby.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji wójt gminy w drodze decyzji określi opłatę podwyższoną w wysokości 30zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą być zwolnieni z opłaty w wysokości 3 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

2.     Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza, a także każda nieruchomość, na której powstają odpady np. działki rekreacyjne, cmentarze, domy letniskowe, hotele), są zobowiązani do zawarcia bezpośrednio umowy z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy Przykona (wykaz podmiotów zakładka Odpady komunalne).

3.     W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym to jest takich, które
w części są zamieszkałe, a w części prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza, są zobowiązane jednocześnie do:

-  uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej,

-  indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów- na część nieruchomości niezamieszkałej, z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy Przykona (wykaz podmiotów zakładka Odpady komunalne).

      Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.