Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

                                   ZAWIADOMIENIEo unieważnieniu postępowania                                               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr RRG.271.15.2011 w trybie przetargu nieograniczonegona zadanie pn.: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości
1 519 200zł”  
 Gmina Przykona, działając zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 519 200zł” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art.146 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) . UZASADNIENIE 

W dniu 9 listopada 2011r. Gmina Przykona ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 519200zł”  
Termin składania ofert minął w dniu 23 listopada 2011r.

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu, gdyż ogłoszenie o zamówieniu nie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411626 gościem