Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

   

 

 RRG.7013.9.2021r.           

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia  19 lutego 2021  r.

 

     Na podstawie Zarządzenia Nr 202/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej  kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji zadania polegającego na:

Wykonaniu instalacji PPOŻ w budynku Urzędu Gminy Przykona

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7

62-731 Przykona

Tel. 63 279 10 10/fax 63 279 10 22

www.przykona.pl

 

 

 1. I.                      SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania „Wykonanie instalacji PPOŻ w budynku Urzędu Gminy Przykona”.

Zakresem zadania jest wykonanie instalacji PPOŻ obejmującej cały budynek Urzędu Gminy w Przykonie wraz z pomieszczeniem Banku oraz Poczty, które mieszczą się w kubaturze całego budynku Gminy. Remiza OSP posiada własny niezależny hydrant wewnętrzny, dlatego nie objęto jej niniejszym opracowaniem projektowym.

Projekt wykonania instalacji PPOŻ przewiduje rozprowadzenie przewodów na pionach

i poziomach oraz montaż hydrantów wewnętrznych w punktach umożliwiających

skuteczne gaszenie pożaru. Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku Gminy do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Do zapytania załączono dokumentację obejmującą szczegółowy zakres zadania, należy ją wykorzystać do opracowania kosztorysu ofertowego.

Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
w oparciu o załączony przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia i rysunki.

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Oferta złożona bez kosztorysu zostanie odrzucona.

Oferent może zaproponować jedną cenę.

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

 

 1. II.                    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

             25.06.2021 r.

 

 

 1. III.                   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna być sporządzona przez wykonawcę w formie pisemnej, wyłącznie w jednym egzemplarzu, w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego).
 3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2021r. w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona do godz. 12.00.

Ofertę dostarczoną na punkt informacyjny  należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona napisem: „Wykonanie instalacji PPOŻ w budynku Urzędu Gminy Przykona. Nie otwierać do dnia 08 marca 2021 r. do godz. 12.00”

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. IV.                  SPOSÓB OBLICZANIA CENY
 2. Wykonawca określi cenę ryczałtową dla przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie netto oraz brutto, w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
 4. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.

 

 1. V.                    KRYTERIA OCENY OFERT
 2. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
 • cena oferowanej usługi – 100 %
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 5. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.
 6. Ważność oferty 30 dni
 7. Gwarancja zamówienia 36 miesięcy
 8. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

-       Ewa Dygas – Zastępca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Przykona, tel.63 279 10 23,  e-mail: ewad@przykona.pl

-       Krystyna Kuźnicka – inspektor ds.planowania przestrzennego i inwestycji w Urzędzie Gminy Przykona, tel.63 279 10 24,  e-mail: inwestycjed@przykona.pl

 

    Z up. Wójta

 Roman Marciniak           

 

Do pobrania:

1) Dokumentacja techniczna i przedmiar - *.ZIP

2) Formularz ofertowy i oświadczenie oferenta